ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שפט

ב"ה, ה' מנ"א, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז תמוז - שהגיעני ז"ע - בו כותב ר"פ מדברי ימי חייו, ומסיים אשר סו"ס הולך בדרך המלך מלכו של עולם ע"פ ההוראה בתורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, ושלאחרונה הציעו לו נכבדות ויחס ההורים להצעה זו מפני היות המדוברת מאחב"י הספרדים דמרוקה, ושואל דעתי בזה.

וכיון שככתבו, יראת ה' היא ומתנהגת כראוי לבת ישראל שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, כבר נאמר על זה, אשה יראת ה' היא תתהלל, ויתענין בהצעה זו עד לגמרה בשעה טובה ומוצלחת ומובן וגם פשוט שאין כל מקום להסתייגות ולהעמיד מחיצה ח"ו בין האשכנזים והספרדים, ובפרט בשנים הכי אחרונות שהרבה והרבה השתדכו ביניהם ובונים ביתם על יסודי התורה והמצוה מאושרים בגשמיות וברוחניות.

וכיון שלכל דבר וענין זקוקים לברכת השי"ת וסייעתא דשמיא ובפרט בענין יסודי כהאמור, הנה יוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה ובזה גם קביעות בלימוד בפנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובפרט אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של מורנו הבעל שם טוב ז"ל, שנת סגולה להפצת מעינותיו היא היא תורת החסידות.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר