ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שצ

ב"ה, ז' מנ"א, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מער"ח מנ"א, בו כותב ר"פ מהפעולות בכרם חב"ד וממצב בריאותו.

ויהי רצון אשר החלטתו שלא רק ימשיך בפעולות ככל התלוי בו אלא גם יוסיף, תעמוד לו לשמירת מצב בריאותו ותהא רפואתו רפו"ק ורפו"ש מהרופא כל בשר ומפליא לעשות ונותן התורה והמצוה, נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ז'שצ

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 587.