ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שצא

ב"ה, י"א מנ"א, תש"כ

ברוקלין.

מר צבי שי' המכונה ד"ר הרכבי

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא הגיעתני ממנו כל ידיעה, ואף שע"פ דין מעמידים את איש הישראלי על חזקתו, ושכל אחד דשליח עושה שליחותו, ושליחותו של כאו"א מבנ"י היא כדבר המשנה אני נבראתי לשמש את קוני, ע"י התורה והמצוה והפצתן, בכ"ז ינעם לי להוודע ממנו בפירוש עד"ז ובפרט שבתקופה זו בשורות טובות אינן מהוות רוב המכתבים המתקבלים.

ומענין לענין באותו ענין, חפשתי ידיעה מפעולותיו להפצת המעינות חוצה, ובפרט שלאחרי ששלח לי שנדפס בפירוש במכ"ע באה"ק ת"ו שלאחרי בקורו כאן נעשה חסיד או עכ"פ הולך בכיוון זה וביחוד שהרי לע"ע אין כל מקום להתנגדות שבעבר, ונעשה הענין דהמעיינות - רכושו של כאו"א מבנ"י וכמובן ג"כ מכתבי ההתנגדות שנתפרסמו בימים הראשונים לימי החסידות, שכתבו הטעמים למה מנגדים והחששות, ולאחרי מאתים שנים אלו הרי מעשה רב שאין כל מקום לחששות האמורים ובטל הטעם בטלה הגזירה, והרי עטו ועתו בידיו ויכול, נוסף על הפעולות בשאר אופנים, לקחת חלק חשוב בהפצה האמורה ע"י מכ"ע וכו'. ויהי רצון שאתבשר טוב בהאמור ומזמן לזמן מהוספה בזה.

מצו"פ קטע מכ"ע ובודאי כבר נתקבל המשלוח.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

לשלול מראש הטענה שכבר עבר הזמן - הרי נוסף על העיקר שתלמוד (והפצת) התורה לכל חלקי' - אינו מ"ע שהזמ"ג, הנה ח"י אלול הוא יום הולדת את הבעש"ט ז"ל ויום התגלותו, וכמסורת במשפחת הרב כ"ק מו"ח אדמו"ר - איש מפי איש ועד לאדמו"ר הזקן שדיבר פא"פ עם תלמידי הבעש"ט וב"ב.

ז'שצא

מר... הרכבי: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תריח, ובהנסמן בהערות שם.