ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שצט

ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתבי למר שזר שי'.

וכיון שאין מזרזין אלא למזורזין, ובפרט שמר שזר עמוס וטרוד בכמה ענינים שאודותם מטרידים אותו בכל יום ומכמה צדדים, תקותי חזקה שכת"ר מצדו יעמוד על המשמר, ובסגנון הנ"ל - יטרידו בעניני כפר חב"ד הראשון וגם החדש.

בכבוד ובברכה להטבת הבריאות בקרוב ממש.

מ. שניאורסאהן

ז'שצט

מו"ה שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'סו, ובהנסמן בהערות שם.