ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ת

ב"ה, ט"ו באב ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

להמשתתפים במסיבת בר מצוה

ב"אזור" שליד תל אביב יצ"ו

ה' עליהם יחיו בטוב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם, חתום על ידי המשתתפים, ובעת רצון הזכרתים על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויהי רצון שיבשרו טוב, ויוכלו להוסיף בהפצת היהדות מתוך בריאות הנכונה ומתוך מנוחה ושמחה וחיות חסידותית, כמודגש בתורת הבעל שם טוב ז"ל, אשר זכרון שנת המאתים להסתלקותו עולה לפנינו בכל יום ויום דשנת סגולה זו.

והרי המכוון שבזכרון כגון דא הוא שיתבטא במעשה הוא העיקר, ולא רק בד' אמות של כל אחד ואחד, אלא בסביבה הכי רחבה, על פי כלל גדול שבתורה ואהבת לרעך כמוך, ובפרט על פי ההדגשה וביאור ענין זה בארוכה בתורת הבעל שם טוב וביחוד בתורת החב"ד, שאהבת ישראל אהבת התורה ואהבת ה' חד הוא.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.