ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תב

ב"ה, ט"ו באב ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף שי' המכונה ד"ר גולדשמיט

שלום וברכה!

מכתבי מענה מאז למכתבו בטח נתקבל מכבר. ועל של עתה באתי בקשר עם ההכנות לזמן הלימודים הבע"ל, והרי הכל בהשגחה פרטית ובכלל זה מה שימים אלו הגיע לידי מאמרו באנגלית בענין מיזוג גלויות במה שנוגע לשטח החינוך.

שתקותי חזקה שגם להבא יעזור למוסדות בתי ספר החב"דיים בכל התלוי בו, ובאופן דמוסיף והולך כמו בכל עניני קדושה שנצטוינו להעלות בקדש, לא אמנע מלהביע רגשי תודתי לכ' - בשגם זה למותר, אבל לזירוז שאני, ואין מזרזין אלא למזורזין.

ומובן שבזה ג"כ הנקודה שלא יקפידו כ"כ על התעודות וכו', וכמו שהדגשתי כמה פעמים, שאף שכמובן הצדק אתו שככל שתגדל רמת הידיעות והכושר של המחנך כן תגדל השפעתו על המחונכים - ופשוט שגם אני מזרז להנשמעים לקולי בשיפור והשתלמות במקצוע ההוראה - הרי מאידך גיסא חשובה לא פחות, ואפשר - יותר, ההתמסרות וההתלהבות לתפקיד הק', חינוך על טהרת הקדש.

בקישור עם מאמרו המדגיש ערך גישה המתאימה לרוחם ורגשות לבם של

המחונכים והצורך לעודדם ולחזק רוחם וכו', תקותי חזקה שבודאי נוכח בעצמו על ידי שלוחיו אשר מיזוג בני העדות השונות בבתי ספר החב"דיים נעשה באופן הכי טוב ונועם, ובפעילות הכי גדולה, נוסף על החדרת אהבת התורה ומצותי' מבלי להתחשב עם ההמונים שמבחוץ ואפילו עם הסביבה שבפנים, שגם את זה מדגיש במאמרו האמור.

והרי זוהי ג"כ אחת הנקודות של שיטת חב"ד שהדגישה תמיד וגם עתה מתבטאת בפעולות אנשי חב"ד בכל השטחים ולכל לראש בשטח החינוך.

וכנ"ל תקותי שגם בלי מכתבי הי' יחסו כאמור, ולא נצרך אלא להעדפה כסגנון בעל התניא. ותודתי מראש בכל האמור.

בכבוד ובברכה.

בעתו הגיעני נוסח ההוראה ממשרד החינוך לכל בתי הספר בקשר עם שנת המאתים להסתלקות הבעל שם טוב ז"ל, וכן חומר ההסברה. וכיון שח"י אלול, על פי המסורה מדור לדור, הוא יום הולדת הבעש"ט, וכמדומה שאז יהי' התחלת שנת הלימודים הבע"ל, תקותי שיהי' לזה המשך גם אז, ובאגף הדתי בהדגשה מיוחדת, אשר ההשגחה העליונה העמידתו בראשה. ואף על פי שאיני יודע חנוכו הפרטי בהנוגע לתורת החסידות, אבל כמדומה שהזכיר בשיחתנו שהוא חניך פראנקפורט, והרי הראב"ד דפ"פ הי' בעל ההפלאה, תלמיד תלמידו וממלא מקומו של הבעש"ט, הרב המגיד. ועכ"פ - זה מכבר איגלאי מלתא שלא הי' כל יסוד לחששות והכל מודים שתורת החסידות הכניסה רוח חיים ביהדות לכל ענפי' ומכל שכן בשמירת התורה והמצות בהידור וכו' כידוע ומפורסם לכל.

ז'תב

מר... גולדשמיט: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'קצג, ובהנסמן בהערות שם.

שהדגשתי כמה פעמים: ראה לעיל שם.

בעל ההפלאה: ראה גם לעיל אגרת ז'שעא.