ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תד

ב"ה, י"ח מנ"א תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

... בטח ישתדל שתהינה כתבות ע"ד ס' הבעש"ט במכ"ע, בשבועונים וכו'.

להערתו למה לא חשו לצערו של יצחק מהנהגת עשו. - מובנת הפליאה, שהרי מ פ ו ר ש בכ"מ שאדרבא חשבו לצדיק מפני כי ותכהינה עיניו לראות.

ז'תד

מו"ה אברהם חנוך שי': גליצנשטיין, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'שמ, ובהנסמן בהערות שם.

להערתו: על הנדפס בלקו"ש ח"א ע' 49 - שהפחיתו ה' שנים מחייו של אברהם אבינו כדי שלא יראה שבן בנו יוצא לתרבות רעה.