ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תז

ב"ה, כ"א מנ"א תש"כ

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק.

ויהי רצון מהשי"ת שימלא משאלות לבבו לטובה בהנוגע להפצת היהדות התורה ומצותי' ובפרט הפצת תורת החסידות בכל מקום שידו מגעת ככתוב במכתבו, והרי הובטחנו אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה. ובפרט אשר זכות הרבים מסייעתו.

בעת רצון יזכירוהו וכל ב"ב שי', על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

בברכת הצלחה להפצת היהדות באופן דמוסיף ואור ולבשו"ט בכלל

מ. שניאורסאהן

ז'תז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 635.