ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תז*

ב"ה, כ"ב מנ"א תש"כ

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה גרשון

מענדל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מד' וט"ז מנ"א עם המצורף אליו ההעתקה ע"ד שנת המאתים.

וכדאי לשנות בהתחלתו שכאילו "מיום מתן תורה נתחלקו בני ישראל לשני סוגים, לומדי תורה ואנשים פשוטים והבעש"ט שינה זה", שהיינו דכמו אלפים שנה ויותר - לא הי' הענין מסודר כלל וגם בימי משה רבנו! ופשוט התקון בזה, בשורות הראשונות שצ"ל קודם התגלות הבעש"ט הי' כנ"ל כו'...

ז'תז*

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 442 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה גרשון מענדל שי': גרליק, מילנו. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'שיד, ובהנסמן בהערות שם.