ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תח

ב"ה, כ"ב מנ"א תש"כ

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מד' ויז' מנ"א והקודמם,

ולפלא שאלתו - שמכבר כתבתי להרה"ח כו' יונה שי'.

בעת רצון יזכירוהו וכל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ואותו להצלחה בענינים אודותם כותב מתוך שמחה וטוב לבב ובאופן מסודר ומתוכנן דוקא, כמו שכתבתי כ"פ.

בודאי למותר להאריך על שאין דעתי ע"פ דעת רבותינו נשיאינו נוחה כלל וכלל - מהנהגה בלתי מסודרה בעת התועדות וכו' וכו', וכמובא בכמה שיחות קדש בזה.

גם - בהנוגע לשתיית משקה, אין זה אלא טפל דטפל, וגם אז צריכים ברכה וס"ד שילך בדרך הישר וכו'. וכותב הנני עד"ז, כיון שמגיעות שמועות לא טובות בזה. וכאילו מתנצלים שזהו נוגע ליכולת לדבר דברי התעוררות - שהוא היפך המבואר בשיחות קדש רבותינו נשיאינו, וד"ל. והמפורסמות אין צריכות ראי'. והרי זהו יותר ממצוה הבאה בעבירה, שהרי בהנ"ל - העבירה ברורה והמצוה צריכה עיון וחיפוש וק"ל. ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב.

ובהמצאנו בחדש מנחם אב, שכשמו כן הוא, אשר אבינו שבשמים מנחם את כאו"א מבניו בני בכורי ישראל ובנים אתם לה' אלקיכם, תמורת אותם הענינים שקרו במשך ימים ושבועות אלו, יהי רצון שיראה כל זה גם לעיני בשר ובטוב הנראה והנגלה, בנין תחת חורבן ובאופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה תמורת בין המצרים בעגלא דידן על ידי משיח צדקנו.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור

מ. שניאורסאהן

תקותי שהבני' נמשכת בפועל בזריזות ובכל ג' הסוגים. ובאופן זה (ומה טוב - שעוד בהוספה) ימשיכו עד שיוגמר בפו"מ. ותקותי שיעמדו על המשמר בזה.

- פשוט שבנוגע לכפר ב' - צ"ל דוקא בשטח שהקציבו מאז (שהי' זה קודם ההקפאה) כי מוכרח להיות לא רחוק מהכפר דעתה וכו' וכו'.

ז'תח

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'ערה, ובהנסמן בהערות שם.

בעת התועדות: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תתקסח.