ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תיד

ב"ה, א' אלול, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל

שי'

שלום וברכה!

... ולכתבו אודות סדר הלימוד בין מנחה למעריב, הנה אף שצדק האומר שהוא זמן מסוגל ללימוד בעשרה פנימיות התורה שהיא אגדה שבספר עין יעקב שרוב סודות התורה גנוזים בה ומכפרת עונותיו של אדם (אגה"ק סי' כ"ג) אין זה שולל ההוספה לה בלימודים אחרים, והרי בשנת האבילות לימוד משניות אותיות נשמה שייך ובא לאחר כל תפלה ותפלת מנחה בכלל.

ז'תיד

מו"ה ישראל שי': ליבוב, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'פח, ובהנסמן בהערות שם.