ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תיז

ב"ה, ה' אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מהכנסו לדירה חדשה.

הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ידוע פתגם רבותינו נשיאינו ע"ד "בעה"ב הנחות" איך שזהו דבר המאוס (שמתואר זה ג"כ מוכח, שאין המדובר לשלול דבר שנאסר במפורש), והרי זהו ה"געמיטליכקייט" הידועה, שטבעה כטיט ויון מצולה, שנשקעים ר"ל מטה מטה ["ברשות" התורה - ובמילא על מה יתחרט ויעשה תשובה]. וע"פ השמועה הכי מצערת, כנראה שהוא ו... שי' ועוד - הגיעו "לתכלית" [...] שמחים ב"ה בחלקם ברוחניות (בנגלה, בחסידות בעבודת התפלה וכו'), ומפעולותיהם הכי נמרצות בהפצת המעינות בהנוגע לעצמם, לזולתם ולכל הסביבה. אלא שכיון שעל האדם להיות מהלך משתדלים להוסיף בכל הנוחיות דחומר הגוף ועניניו - מתוך שינת הצהרים ושנתם ערבה להם. האומנם הירידה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא - היא בשביל "עלי'" זו?