ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תיח

ב"ה, ה' אלול, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה משה יהודא שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק שופטים...

בהסברות מה לצרף בהו"ל הספר ההשלמה כתב יד.

כמדומה מכבר כבר שוחחנו בזה, ובכל אופן נכונה יותר לדעתי לצרף ספר ההשלמה על שאר המסכתות אף שכבר נדפסו, בכדי שיהי' דבר שלם ובתיקון השיבושים שבהדפסות דעד עתה וכו'.

כיון שאין מזכיר ע"ד עניני בריאות, תקותי שהכל בסדר, לכ"א מאנשי ביתו, שי', ובכ"ז מתאים לההוראה דיו"ד בתחלתו, - סימן א' סעיף א' ברמ"א (מהשאלתות פרשה בהעלותך) יודיע עד"ז בפירוש.

ז'תיח

מו"ה משה יהודא שי': בלוי, ברוקלין.