ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תכג

ב"ה, ט' אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובעמדנו בחדש אלול חדש הרחמים שצירופו דהחדש הוא וצדקה תהי' לנו כי (דברים ו, כה. משנת חסידים מס' אלול בתחלתו) יה"ר שבעבודת השי"ת תהי' העבודה כפי' אור החיים הקדוש על הכתוב האמור עבודה מאהבה ותכלית האהבה לא לצד שום פני', ועי' קונטרס העבודה פ"ה, דאהבה שאינה תלוי' בדבר, שמצד יחידה פועלת גם בעשי' וכסיום הכתוב לעשות.

וכמים הפנים לפנים וגו' ג"כ מלמעלה יומשך, בקו האהבה וחסד שאז ההמשכה בלי גבולים וצמצומים ועד למטה מטה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ז'תכג

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 307.