ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תכד

ב"ה, יו"ד אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מז' אלול חדש הרחמים.

ובעת רצון יזכירוהו עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לשידוך טוב מתאים למ"ש אשה יראת ה' היא תתהלל.

ולשאלתו במכתבו מדוע לא מצא את בת זוגו ע"ע - הנה אין אתנו יודע עד מה דרכי בורא עולם ומנהיגו, וגם אין פלא כלל וכלל בדבר, כי החקר אלקה תמצא וכו' וכו' ואדרבה ההנהגה כמ"ש תמים תהי' ובבטחון חזק בהשגחה פרטית כמודגש בתורת מורנו הבעל שם טוב (אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו), מוסיפה ומרבה בברכת השי"ת.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א