ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תכז

ב"ה, י"ב אלול, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מו' אלול.

... ת"ח על המראה מקום בהנוגע לפתגם הבעש"ט, ובכלל משתדלים ובפרט בכגו"ד בהנוגע לפתגם הבעש"ט לסמוך רק על אותם הספרים המובאים בדא"ח, ז.א. שרבותינו נשיאינו סמכו את ידיהם עליהם, ומהם כתר שם טוב, ספרי הרב מפולנאה, מאור עינים וכו'.

כיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאות, תקותי שזהו סימן שהכל בסדר.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ז'תכז

מו"ה טובי' שי': בלוי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תרלו, ובהנסמן בהערות שם.