ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תלא

ב"ה, כ' אלול, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבה מט"ו באלול, בו כותבת ע"ד מלאכתה בקדש בבית ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש.

ובעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר על שמו נקראים בתי ספר אלו.

ולכתבה אודות ההצעה, שהמורים-ות שי' ישארו בביה"ס שלהם בכדי לנהל התלמידים-ות שי' לתשליך, וכן לעומת זה ישנה הסברא דלהיות בבית ובסביבה שהורגלו בה.

הנה כיון שבראש השנה - ענינו קבלת עול, יש לקבל הצעה האמורה עכ"פ אלו המורים-ות שאין להם טעם מיוחד לשלילה, לבד הנ"ל, שבודאי ינצלו הימים להחדיר הענין דקבלת עול גם בהמושפעים שלהם ובהסביבה, והרי זה צנור וכלי לקבלת הכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה בגשמיות וברוחניות. ותמורת הנ"ל אפשר שיהיו בביתם ביום הקדוש ועכ"פ חלק מימי חג שמחתינו או גם כולו, וכפי שיתדברו עם המנהל, ואם יש מקום ואפשר לעשות בזה תור דהמורים-ות בכל הנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתה ולכוח"ט,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

לשאלתה בתחלת מכתבה, מובן וגם פשוט, שנכונה דעתה להשתדך עם כזה, שביחד יבנו ביתם בית חסידותי, לימוד תורת החסידות והנהגה בהדרכותי' והנהגותי'. וכידוע גודל ההפלגה בזה בדברי ושיחות רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומובן שזה נוגע ביחוד ליסוד בית ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.