ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תלב

ב"ה, כ"א אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אלול, בו כותב אודות בתו תחי' איך שנתחנכה בבית פלוני וכו' ודורשים המחנכים אותה להחליט ברור על המצב ובזה שתי ברירות וכו'.

ולדעתי כיון שככתבו בתו כבר בת שש עשרה שנה, צריכים בלא"ה למצוא שעת כושר ולספר לה על כל הענין, כיון שקרוב לודאי שסו"ס תתודע עד"ז, ולכן טוב יותר שתדע עד"ז מאנשים היותר קרובים לבתו בזמן המתאים ודבורים המתאימים.

כיון שסו"ס הנקודה העיקרית היא טובתם של בתם תחי', מובן וגם פשוט שצריך לסדר הענינים באופן כזה שתהי' בסביבה דתית ותקבל השפעה דתית במדה הכי אפשרית, וההקדם בזה נחוץ וטוב ואולי גם מוכרח בשנות המעבר דגיל האמור.

להחשש שלא ישפיע על בתו תחי' הסיפור בהפתעה וכו' הרי אפשר לספר לה בהקדמות מתאימות, ועוד ועיקר שכנ"ל קרוב לאמר שבלא"ה סו"ס תתודע עד"ז ולכן טוב יותר שיבוא זה מהם עצמם, ובפרט שמקרים דומים להנ"ל אינם נדירים (אף שכמובן אין הנוגעים בדבר מפרסמים עד"ז).

בהנוגע איך לגשת בפועל לכל האמור, מובן שזה תלוי בכמה פרטים ובתכונת נפש של הנוגעים בדבר, ויתייעץ עם ידידים על אתר והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית ינחם לכאו"א מהם בטוב האמיתי.

ומובן וגם פשוט שהוספה בעניני תורה ומצות מוסיפה בברכת השי"ת ובפרט כשזקוקים להוספה בברכה.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין.

לבקשתו ברכה, לכשיכתוב השמות בצירוף שם האם (שכן נוהגים להזכיר בתפלה) יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'תלב

שתי ברירות: אם לספר לה על ההורים האמתיים.