ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תלג

ב"ה, כ"א אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבם מי"ד אלול חדש הרחמים, בו כותב ר"פ מאשר עבר עליהם, ולאחרונה מהאבדה בהלקח מאתם בנם... ע"ה.

ויהי רצון ממנחם ציון וירושלים שיחזק את כאו"א מהם ככל הדרוש, ולימים יבואו אך טוב וחסד ימצאם.

ומתאים לכתבו אודות המשפחה וצור מחצבתו, תקותי שלמותר להאריך בענין נצחיות הנפש, ובפרט שאפילו חכמי או"ה מודים בזה ללא שום ספק, ורק שעוברת הנפש ממצב אחד לשני, שלכן כל אלו שהיו בעבר קשורים אליה ורוצים בטובתה [והרי גם אז כשנשמה בגוף - ההתקשרות והאהבה היא להנפש, כי הגוף אינו אלא לבוש חיצוני] עליהם להשתדל לגרום נחת רוח לנפש הנפטר ככל אשר בידם, והוא על ידי שמכניסים רוח טהרה ואור זך לד' אמות של עצמו ובסביבה, שזהו מכשיר את האדם והמקום לקבלת השפעת השי"ת שהוא מקור החיים האמיתי, אמיתת המציאות, שלכן בכל ענין ודבר המקושר עם מקור החיים, בו מתקיים הכתוב, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, ובודאי למותר להדגיש שהכוונה בזה לתורתנו תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

ועוד באותו ענין, אף שבודאי למותר להזכיר, תקותי שבודאי מסודר בהחלט בהנוגע לעניני קדיש, לימוד משניות לזכר נשמת הנפטר ועוד ועיקר עשיית צדקה - כפשוטה וצדקה ברוחניות כאמור לענין הפצת היהדות המסורתית בכל מקום שהשפעתו מגעת, וינעם לי לקבל בשורה טובה מהסידור בכל האמור.

ועוד להעיר לתחלת מכתבו ע"ד מקום עבודתו שבשביל זה לא בא עד עתה בכתובים וכו' - לפלא ותמי' שהרי בין אחב"י עובד הוא, וכל ישראל ערבים זב"ז, ומי יודע - אפשר כוונת עבודתו שם הוא בשביל שעל ידו תגיע לשם הוספה בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות באור וחיות שלה, ואם גם בשנים מלפנים אין לך יהודי שאין לו שעה ונקודה שיכולים להשפיע עליו, עאכו"כ בימינו אלה, שבהסביבה אודותה כותב ובה עובד, נראית התעוררות לקדשי בני ישראל האמיתים הם הן התורה ומסורת אבות וגם להלימוד (שמביא לידי מעשה בפועל, קיום מצות מעשיות). ועל כגון דא הרי אמרו חכמינו, אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

נ.ב.

נעם לי לקרות השורות האחדות ע"ד אחיו הוו"ח אי"א וכו'... שליט"א אשר מצליח בפעולות הפצת אור תורה בסביבה ההולכת ומתרחבת ובעיקר בתוככי הנוער הבנים והבנות שיחיו שהם בוני העתיד ויסודו.