ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תלה

ב"ה, כ"ו אלול, תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שנת המאתים להסתלקות הבעל שם טוב ז"ל

כבוד המתועדים ביום הבהיר ח"י אלול יום

הולדת שני

המאורות הגדולים מורנו הבעל שם טוב

ומורנו רבנו הזקן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם ע"ד התועדות האמורה.

ויהי רצון שיהי' רישומה ניכר משך כל השנה, ובפרט ע"פ הידוע בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר*, אשר

חי אלול הוא יום חשבון הנפש של חדש תשרי העבר, והרי תשרי חדש כללי הוא לכל השנה.

בעת רצון יזכירו את כאו"א מהם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר מתאים לתוכן כתבם.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לכאו"א הם ובני ביתם שליט"א.