ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תלז

ב"ה, כ"ז אלול, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת א.ת.ה.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מעש"ק כ"ד אלול עם הדו"ח המצורף אליו.

ויהי רצון שבעמדנו בימי הסליחות והרחמים שרחמים רבים הם ונמשכים עד למטה, כן יצליחו בפעולותיהם אשר הנקודה הפנימית ה"ה לעשות לו ית' דירה בתחתונים, דמטה מטה, וכמבואר בתניא פרק ל"ו שאין תחתון למטה ממנו וכו'.

ויהי רצון שכשמם יהי' הענין ד"אתה" ע"ד הכתוב אתה הוא ה' לבדך וכמו שנתבאר במאמר דשבת העבר, דקאי על עצמותו ומהותו ית' שם שמים שגור בפי כל.

בברכת הצלחה ולכוח"ט לכאו"א מהם.