ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תמה

[שנת תש"כ]

... ע"פ מש"כ ברמב"ם סוף הל' לולב, וה"ז צ"ל כל היום כולו - ע"פ הפס"ד בשו"ע או"ח סרל"א דבכל דרכיך דעהו. וההכרח בזה - מבואר בתניא פכ"ו ואילך ובכ"מ שם.

* * *

נכון במאד מאד (כמבואר בל"ת שלח הענין דב' פעמים מאד).

* * *

לח, ג. שהגבוה גבוה שבתפלה - יפעול גם בהמטה מטה (מעשה דאכו"ש וכו', דבכל דרכיך).

ז'תמה

ע"פ מש"כ ברמב"ם: מענה על השאלה: איך יכולים לפעול עלי שאהי' בשמחה.

נכון במאד: מענה על השאלה אם לשנות נוסח התפלה לנוסח האריז"ל.

לח, ג: מענה לשאלה על מענה הנ"ל: למדתי הנ"ל [לקוטי תורה שלח] אבל ע"ע לא יכולתי להבין כוונת כ"ק אדמו"ר שליט"א [הקשר בינו לנוסח התפלה].