ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעא

ב"ה א' דחוה"מ סכות, תש"ה

כבוד הרה"ג הנודע לתהלה, חכם ומשכיל,

אי"א, איש חי

רב פעלים, עוסק בצ"צ באמונה כו' מוהר"ר

אלי' נ"י

המכונה דר. יאנג,

ניו-יארק.

שלום וברכה!

מכתבו בצרוף ההרצאה ע"ד הוצאות עניני דפוס ע"י המרכז לעניני חנוך, נתקבל בעתו, ואתו הסליחה אשר מרוב העבודה ובפרט בהתחלת הזמן החדש נתעכב המענה עד עתה. ומוסג"פ מענה ועד המערכת של המל"ח.

אשתמש בהזדמנות זו להביע לו תודתי ותודת המל"ח עבור שימת לבו לעבודתנו, והנני מקוה כי ישתמש בכח השפעתו הרבה להרחיב חוג הלומדים וקוראים ספרי הוצאת המרכז לעניני חנוך.

ולסיים מענין ימים האלו שבין יוהכ"פ וחה"ס:

כתב מהרי"ל: מיד לאחר יום כפור יעסוק כל אדם לעשות סוכתו, משום שנשלמו ימי תשובה ויום ראשון שנכנס לחטא ח"ו יקדים את עצמו לאתחולי במצוה - והועתק התוכן ברמ"א שו"ע או"ח סוף סימן תרכד.

רמז עמוק רמזו בזה: כשעשה האדם תשובה על העבר וירא הוא שלא יכנס לחטא מכאן ולהבא, עצה יש לזה - יעסוק בסוכה.

זאת אומרת: סיבות, היותר רגילות, המביאות את האדם הישר לידי חטא ועון הן, כי טועה לאמר, אשר התורה והמצוה אינן ענין אלא לשעה קבועה ביום ואח"כ חפשי הוא לנפשו, אומר אשר התורה והמצוה שייכות רק לאבר פרטי של האדם: הראש (תורת המוסר אשר בתורה מספיקה), הלב (רחמנא לבא בעי, וקיום המצוות בפועל אינו אלא טפל ואינו מעכב) וכיו"ב.

וכשיעסיק שכלו ויתבונן במצות סוכה, מצוה הראשונה אחרי כפרת העונות, יראה אשר צריך להיות תשבו כעין תדורו (סוכה כו, א), כי המצוה היא דירתו של האדם, וכי מקפת היא את כל גוף האדם מכף רגלו ועד קדקדו וגם לבושיו וכליו בכלל.

בברכת החג וגמר טוב,

הרב מנחם שניאורסאהן

קעא

מהעתק המזכירות.

כבוד... יונג: אגרת נוספת אליו - לעיל ח"א קנג.