ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעח

ב"ה, כ"ג טבת, תש"ה

ברוקלין

כבוד הנהלת כולל חב"ד בירות"ו ובראשם

הרה"ג

והרה"ח הנודע לתהלה משכיל על דבר טוב

וו"ח אי"א

וכו' ש"ב מוהר"ר שי"ל שליט"א

שלום וברכה!

מכתבם, מכתב הניחום במועדו קבלתי, וחכיתי במענה אולי אוכל לברר בדיוק יום פטירת אאמו"ר הכ"מ, אבל לע"ע לא עלתה בידי - הטלגרם נשלחה משם ביום י"ב אוגוסט שהוא כ"ג מנ"א.

ת"ח מקול"ע על הסדר בקביעות הלמוד והתפלה וכו' שקבעו לזכר נשמת אאמו"ר, הכ"מ. וכן על התפילה לבריאות ושלום אמי מורתי תחי' לאורך ימים ושנים טובות.

וגדולה גמ"ח יותר כו' (סוכה מט, [ב]) כי היא הפלגת הטוב (מו"נ ח"ג רפנ"ג הובא בדרך אמונה להצ"צ, עה"פ ויעש ד"א לאדם, עיי"ש).

וי"ל בענין ניחום אבלים עפ"י דא"ח:

דהנה ידוע בכ"מ ובכ"ד שהסדר הוא: אתדל"ע (המעוררת ונותנת כח שיהי' אתדל"ת), אתדל"ת (והיא צ"ל מתאמת וכלי קבול אל ה)אתדל"ע (הבאה אחרי אתדל"ת וכפי האתדל"ת), אתדל"ע שלמע' מאתדל"ת ואתדל"ע הב' הנ"ל (עיין לקו"ת שה"ש ד"ה להבין ענין הטעם למה שהאתדל"ע, ועוד).

וכן הוא בניחום אבלים (ובה"ג חשבה מ"ע מה"ת, וגם לדעת הרמב"ם היא עכ"פ מ"ע מדבריהם עיין סהמ"צ להרמב"ם שרש א' ובנ"כ) הסדר הוא ג"כ באופן זה:

א) אתדל"ע: (סוטה יד, א) הקב"ה ניחם אבלים כו' (ומסופר ונתגלה לנו עד"ז כי זה נותן לאדם כח, וכיון שניתן כח ע"ז במילא, חיוב הוא ש)אף אתה נחם אבלים.

ב) אתדל"ת: הניחום, והנוסח הוא המקום ינחם כו' בתוך שאר אבלי ציון וירושלים (שבזה נכלל ג"כ הכנה להאתדל"ע שתבוא אחר זה), אשר כשם שהוא ניחם אבלים כך באתדל"ת שלו.

ג) אתדל"ע, הקב"ה ינחם את האבל וכל אבלי ציון וירושלים ע"י בנין ציון וירושלים ותחה"מ, ועוד יותר ע"ז, שתהי'

ד) אתדל"ע שלמעלה מאתדל"ע הב' כנ"ל, היינו שתהי' נחמת הקב"ה נחמה בכפלים (ולא רק חזרת הישנות) וכמש"נ נחמו נחמו ב"פ כי גדול דוקא יהי' כבוד הבית הזה האחרון.

דקאי על הבית דלעתיד, ע"פ פי' הת"ז תי' ח', וכן נתפרש ג"כ בס' עמה"מ ש' קרית ארבע ספקנ"ב, ואין להקשות דפשטי' דקרא (ועיג"כ ב"ב ג, סע"א - דקאי אבית שני, דיש להשוות ע"פ המדרש - הובא בפרש"י יחזקאל מג, יא, הביאו בפתיחת התוי"ט למס' מדות ועיג"כ ברכות ד', סע"א - דראוי הי' הבנין השלישי להיות בעת שעלו מבבל, אלא שגרם החטא).

ולהעיר מלקו"ת ד"ה שוש אשיש סס"ג וד"ה להבין הנ"ל ס"ה ורס"ז שייכות דנחמות כפולות ואתדל"ע הג'.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

נ.ב. מטובם להודיעני ע"ד כל ההוצאות הכרוכות בכל הנ"ל.

קעח

נדפסה בס' תולדות לוי יצחק ע' 2 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. תוכנה גם לעיל אגרת קע.

מוהר"ר שי"ל: אליעזרוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א סג. לקמן קפ. קצב. רכו.

יום פטירת אאמו"ר: ראה בזה גם לקמן אגרות קצא. רנב. רעג.