ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעט

ב"ה, כ"ג טבת, תש"ה

ברוקלין

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נכבד ונעלה כו'

מהרח"ה שי' האוולין

שלום וברכה!

מכתבו מי"ג מנ"א קבלתי, ובמענה על שאלותיו במכתבו זה ובהקודמים, שעדיין לא נענה עליהם:

א) מצב בריאות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הולך וטוב, בכ"ז ממשיכים פה לאמור איזה קאפ' תהלים בכל יום אחר התפלה (נוסף על השיעור הקבוע, כפי שנחלק לימי החדש) וישלח לו השי"ת רפואה שלימה בקרוב ממש, וברבים היו עמדו.

ב) מכל הנדפס על ידינו פה הננו שולחים לו תומ"י מאה עקז' מבלי לחכות על הזמנתו, מלבד אלו שבלשון אנגלית (או אידית) שאין שולחים אלא אחדים, ואם יש קונים על כהנ"ל במספר יותר גדול - מטובו להודיע ונשלח כהודעתו.

ג) "תניא" אין אצלנו אלא עקז' אחדים ולכן לא יכלנו למלאות בקשתו "היום יום" וקונ' "עץ [ה]חיים" עדיין לא נדפסו, נמצא עתה בדפוס: הצ"צ (השו"ת, משניות עם הוספות מה שמצאתי באיזה ביכלאך ועדיין לא נדפסו) המשך וככה מים רבים והחרים וכו' לאדמו"ר מהר"ש נ"ע, סדור בשביל ת"ת וביה"ס (כל התפלות על הסדר, אותיות גדולות וכו'), אלא שמפני תנאי הזמן איני יודע מתי יוגמר, תקותי במשך ב-ג חדשים.

ד) בהתאם להנ"ל: אולי יש אצלם איזה שו"ת או חידושים מהצ"צ שלא נדפסו ע"ע, מטובו להודיעני התוכן בקצור ואדע אם נמצאו בין הוספות הנ"ל אם לאו, - כן אחזור עוד הפעם על בקשתי מכבר, להעתיק על חשבוננו אם נמצא תח"י או אצל מכיריו הערות וכו' על התניא ולשלחם לכאן, (כמובן אם עדיין לא נשלחו ע"י מי שהוא ממחנם) או ספורים - מקובלים - בנוגע לתניא.

ה) ספרנו ח"ג לא הדפסנו, ובאמת אינו נצרך כ"כ כי עוברים פה בסדר הלמוד ישר מחלק שני לח"ד.

ו) ההנחה היותר גדולה ממחיר "ספרנו" היא שליש (וגם הוצאות המשלוח על חשבוננו, שזה עולה לסכום גדול) כמה מוסדות פה מחפשים מנדב שהוא קונה הספרים ונותנם במתנה להמוסד, "ספרנו" הולך ומתפשט וכבר הדפסנו עוד תוצאה מספרנו חלק א', וכן מבהמ"ז (עם ההעתקה באנגלית).

ז) חוסר האמצעים הוא עכוב גדול בעבודתנו בכלל ובעניני ההדפסה בפרט, ולכן בטובו לקנות בעד כל הכסף השייך אלינו (מחנה ישראל, מרכז לעניני חנוך, קה"ת) הנמצא תח"י תפלין עם הפרשיות ולשלחם אלינו, בשביל מחלקת התפילין וציצית שע"י מל"ח. כמובן צ"ל התפלין כשרים בלי כל פקפוק, אבל כיון שנצרכין הם בשביל אנשים שרק הודות לתעמולה מתחילים הם להניח תפלין ואין להחמיר עליהם כלל וכלל, והלואי וכו' - לכן צ"ל קטנים, בטח לא יהיו כל קשוים במשלוח, כיון שמקבל הוא ממנו ספרים כפעם בפעם זה איזה שנים. וההקדם בזה ישובח.

ח) ע"ד הספרים שבקש בעד הישיבה - מהוצאת שולזינגער - שולחים אנו לו לע"ע עקז' א' מכל אחד (מלבד הש"ס) וכשנקבל תמורתם כנ"ל, נשלח עוד כפי שיודיע אז.

ט) בודאי קבלו את הקובצים "ליובאוויטש" במועדם, ובטח ישתתפו במחלקות השונות אשר בו, ומטובו לעורר את השייכים לזה עד"ז.

י) לא עניתי זה זמן על מכתביו, וכן עוד מכתבים, מפני האסון אשר קרני בפטירת אאמו"ר, הכ"מ.

וי"ל מה ששמעתי מאאמו"ר הכ"מ (בתוספות מ"מ) במשנה (מקואות ספ"ז) מחט שהיא נתונה על מעלת המערה הי' מוליך ומביא במים כיון שעבר עלי' הגל טהורה,

כי הרבה כינוים לנשמה, וע"ש מעשי' נקראת ומעקרי תכלית ירידתה הוא לחבר התחתון ביותר בעליון ביותר (שלכן נשתנה יצירת גוף האדם כו' וכמ"ש בדרושי דא"ח ד"ה זה - בתו"א ועוד) וזהו פעולת מחט שהוא התופר ומחבר שיהי' הגילוי למטה כמו למעלה (עיין לקו"ת סד"ה ויקח קרח) ואיך תבוא לידי מדריגה זו, שהיא גבוהה יותר מקודם שירדה לעוה"ז, הוא ע"י הטבילה במים רבים שהם בפרט הטרדות דזמן הגלות (נת' בארוכה בד"ה מים רבים תו"א פ' נח, בלקו"ת לג"פ שם ועוד) ואף שירידה גדולה היא - בירא עמיקתא, מערה, בכ"ז הוא צורך עלי', מעלת המערה, ואופן הטבילה הוא מוליך ומביא, רצו"ש ולא בקיומא דחד סמכא הן בעבודת התומ"צ והן בעניני עוה"ז, שאז הוא הוכחה שאינו משועבד לטבעיות גופו (עדמ"ש בתו"א ביאור מים רבים דפ' תולדות פ"ד, ועייג"כ רמב"ם הל' דעות פ"א-ב ובנ"כ) כיון שעבר עלי' הגל (מל' כל משבריך וגליך עלי עברו, ועייג"כ יבמות קכא, א) טהורה - ועדמשנ"ת גודל ערך מדרי' הטהרה בלקו"ת ד"ה ד' לי בעוזרי ס"ה, "וגם כי בהנשמה שייך ג"כ בחי' זו כו'" עיי"ש.

וי"ל שבפרט הוא באלו שהלכו בגולה - גל - אחר גולה - לקתה בכפליים - וע"פ מארז"ל (ב"ר ס"פ מד) שבירר אברהם מלכיות וק"ל, ששכרם נחמה בכפליים (נת' בלקו"ת ד"ה שוש אשיש סס"ג, ד"ה נחמו רס"ט עת"ר, תער"ב) עוד).

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קעט

מהעתק המזכירות

כבוד... האוולין: אגרות נוספות אליו -לעיל ח"א קכב. לקמן קצא. ר"ל. רמא. רמו. רסה.

ערה. רפז. רצא. שמח*. שנז. שפ. שפח. שצז.

מצב בריאות: ראה גם לעיל אגרת קעג, ובהנסמן בהערות שם.

היום יום: שנדפס בשנת תש"ג, לאותה שנה. בשנת תש"ד התחילה עריכת ח"ב לשנה זו, ולא נגמרה עריכתו (ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז ע' 12-11). עץ חיים: נדפס בשנת תש"ו.

סדור.. וביה"ס: הוא סידור תהלת ה'.

הערות... התניא: ראה גם לקמן אגרות קצא. ריח. רסא. שלו. (פתח דבר למפתחות לס' התניא, הנדפס בהוספות לתניא, תשי"ד ואילך). ואולי הי' אמור כ"ז להתפרסם בס' קיצורים והערות לס' התניא (קה"ת תש"ח).

מה ששמעתי מאאמו"ר: בהמשך לזה - לקמן אגרת קצא.

שהלכו בגולה: רומז לאביו (כדלעיל אגרת קסט, ובהערות שם).

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.