ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפ

ב"ה, יום ה' כ"ו טבת, תש"ה

ברוקלין

כבוד הנהלת כולל חב"ד בירות"ו ובראשם

הרה"ג הרה"ח

הנודע לתהלה, משכיל על דבר טוב וו"ח

אי"א וכו' ש"ב

מוהר"ר שי"ל שליט"א

שלום וברכה!

מכתבם מיום ג' כסלו הגיעני, ות"ל אשר מצב בריאות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הולך וטוב, עתה הרשו הרופאים אשר שעות אחדות ביום יחזור לעבודתו בקדש, אבל איסור קבלת אנשים ל"יחידות" עדיין במקומו עומד, ובכלל - הזהירות בריחוק כל ענין של עגמ"נ והתרגשות וכיו"ב, ומקוים הם אשר מיום ליום יוטב המצב.

ממשיכים אנו פה באמירת תהלים (איזה קאפ' אחר תפלת שחרית, נוסף על שיעור קבוע כפי שנחלק לימי החדש) ובודאי גם אתם ממשיכים עתה בענינים האלה, וישלח השי"ת לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א רפואה שלימה בקרוב ממש כעתירת ותפלת כל אנ"ש, אכי"ר.

- להעיר ממרז"ל (מגילה יז, ב. ונתבאר בתהלים להצ"צ ו, א) רפואה בשמינית, דקאי על ברכת רפאנו כו' והעלה ארוכה ורפואה שלמה כו', נר השמיני (בדורות נשיאי תורת החסידות: הבעש"ט, הה"מ וכו') מדריגת יוסף (מלך השמיני הדר - הוספות לתו"א ויחי - צדיק יסו"ע מילה בשמינית. שמיני עצרת בחי' יוסף - זח"א רח, ב. לקו"ת למוהר"ש נ"ע ע"א ע"ד) - יצחק (ח"פ הוי' - אוה"ת להצ"צ דף דש, א). וברפואה הכללית שיהי' לע"ל (יעויין ד"ה סמכוני - בדרך אמונה להצ"צ) בימוה"מ, שיבוא ב"ב, ימים דכנור של ח' נימין ואז יאמרו ליצחק דוקא כי אתה אבינו, ועיין (סנה' צד, א) ביקש הקב"ה לעשות חזקי' משיח כו', עד מתי כו' עד דאתי בזוזי ובזוזי דבזוזי (שנתקיים כבר בימינו) כו' חזקי' שיש לו שמונה שמות כו'.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קפ

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 364. יגדיל תורה ירושלילם גליון יד ע' 34 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהר"ר שי"ל: אליעזרוב. אגרות נוספות אליו - לעיל קעח, ובהנסמן בהערות שם.

מצב בריאות: ראה גם לעיל אגרת קעג, ובהנסמן בהערות שם.

לקו"ת למוהר"ש: לקו"ת לג"פ. נדפס ג"כ באוה"ת נח (כרך ו) תתרס"ה, א.

אוה"ת: בראשית כרך ב.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.