ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפא

ב"ה, יום ג' ב' שבט, תש"ה

ברוקלין

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ כו' מהורמ"מ שי'

שו"ב

שלום וברכה!

מכתבו השני קבלתי בעתו, והנה לא עניתי תומ"י על שאלותיו במ' הראשון מפני הטרדות הרבות אשר הקיפו.

שני הצעקין אשר צירף למכ' הא' - נמסרו תיכף למזכיר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, וזה לא כבר א"ל, אשר כבר נשלחו קבלות עליהם כפי אשר הורה במכתבו.

גם להבא אם יש לו איזה שאלות, הנני מוכן לעיין בהם כפי הנלפענ"ד, אבל אל נא ידחוק אותי בתכיפות בקבלת מענה, כי רבה העבודה פה בעניני "מרכז לעניני חנוך" "מחנה ישראל" ו"קהת" (ומהתימה אשר ע"ע כת"ר לא השתתף בעבודות אלו).

צויתי לשלוח לו קובץ "ליובאוויטש" שהו"ל זה עתה, וכפי הנראה ממכתבו, בטח יענינו אותו כמה מחלקות מקובץ זה.

מה שהעיר בשולי מכתבו בענין החפזון, הנה מבואר בדא"ח דיש

בזה - לפעמים - מעלה, וכמו בחפזון דיצי"מ וכי ברח העם (יעויין תניא פל"א של"ה מס' פסחים ד"ג), ומבואר בד"ה וככה תרל"ז בארוכה דהיינו כל זמן שלא נגמרו הבירורים, ולכן לע"ל, אדרבה, המעלה היא דלא בחפזון תלכו גו'. ועייג"כ שיחת חה"פ תש"ג ס"ב.

וע"ד הצחות י"ל, שגם עתה כן צ"ל - לא בחפזון - בכל השייך לקבלה וחסידות, שנק' עץ חיים, למע' מבירורים (עיין אגה"ק ס' כו, הקדמה לבאוה"ז, קונ' עץ [ה]חיים לאדנ"ע ועוד).

וצע"ק במה שנשתבחו ישראל במ"ת עמא פזיזא (שבת פח, א, שגם רבא הסכים ע"ז) אף שאז הי' חרות מיצה"ר.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קפא

מהעתק המזכירות.

מהורמ"מ: מרגליות. אגרות נוספות אליו - לעיל קעז, ובהנסמן בהערות שם. גם להבא... שאלות: בנוסף לאלו דלעיל אגרת קעז.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.