ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפב

ב"ה יום ד' ג' שבט תש"ה

ברוקלין

כבוד האברך המצויין וו"ח אי"א וכו'

התמים מוהרמ"ז שי' הלוי

שלום וברכה!

... תודה שהעירני על הס' משנת יואל, ומצאתיו עתה בספרי' של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

... ישאל אצלו פרטי ההצעה ע"ד הדפסת מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר

שליט"א - דארצה"ב - בתור מתנה לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א. ומטובו להודיעני החלטתם, וכבר ביארתי... אשר ההשתתפות היא רק אם הוא באופן שאין בזה הכרח וכפי' כלל וכלל, כי בא"ל ה"ז היפך הכוונה כו', ואיני רוצה, מטעם מובן, להאריך בזה עוה"פ.

בודאי ראה בקובץ ליוב' ח"ד המענה על שאלתו מכבר, ע"ד ביאור ענין משניות בע"פ ע"ד הנגלה, והוא בתוס' הערות ומלואים על מה שכתבתי לו מכבר.

ויש להוסיף הארה - ע"פ דא"ח - בענין מורח ודאין ע"פ משנ"ת בלקו"ת סד"ה לבאר ענין המסעות (ועייג"כ הקדמת ביאוה"ז), וגם מבאר שם דלא למראה עיניו ומשמע אזניו היינו חו"ב, ומבואר בכ"ד דחו"ב היינו אכו"ש, משא"כ ריח רוח אויר.

ולהעיר - דרך אגב - שבזח"ב עח, א שהביא שם בלקו"ת איתא דגם שלמה דן בלא עדים והתראה וכ"ה בשהש"ר בתחלתו ובש"ס דילן (ר"ה כא ב) ובתרגום משמע דלא ס"ל כך.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קפב

מהעתק המזכירות.

מורמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל קע, ובהנסמן בהערות שם. הדפסת מאמרי.. מתנה: ראה גם לקמן אגרת קפד, ובהנסמן בהערות שם.

בקובץ.. מכבר: דלעיל ח"א אגרת קלב.

ויש להוסיף: על מ"ש שם בסופה "רוח גו'... דמורח ודאין".