ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפג

ב"ה, יום א' ז' שבט תש"ה

כבוד הרה"ג הוו"ח אי"א ורב פעלים חו"ב

וכו'

מהורא"א שי' הכהן

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי מיום ח' טבת אשר בטח הגיעו במועדו

בפי' המכילתא פ' כי תשא עה"פ מחללי' - הנה כל זמן זה הי' מוקשה בעיני אריכות הל' שהקיפו עכו"ם את א"י כו' - דלמאי נפ"מ אופן החילול, ואף את"ל שר"ל שחיללו את השבת דוקא בהיתר (וכמ"ש במכ' הקודם) הרי דוגמא הרגילה בזה בדרז"ל הוא פקו"נ וחולה.

עד שימים אלו ראיתי בשו"ת תורת חסד (להרש"ז מלובלין) חאה"ע ס"ו ס"ב שכ' בפי' מכילתא זו - ביחס לענין אחר - "מדנקט במכילתא בכה"ג שהקיפו עכו"ם את א"י כו' מבואר מזה דלההוא נמי היינו רק בכה"ג, שאז הותר לכל ישראל לחלל שבת בכל המלאכות שיצטרכו כו' ונתחללה השבת לגמרי לכל ישראל אבל ביחיד שהתירו לו לחלל שבת בשביל פ"נ בדבר פרטי כו'" עכ"ל. - ומבואר מהנ"ל בפשיטות, וכן מתורץ - מה שיש לחלק בין נזיר ועינוי דיוהכ"פ לשבת (מ"ש במכ' הקודם), דשם הוא ענין שבגופו משא"כ שבת, ועפהנ"ל מובן.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קפג

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 350 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהוורא"א: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל קעו, ובהנסמן בהערות שם. מכתבי מיום ח' טבת: דלעיל שם.

ומבואר מהנ"ל בפשיטות: ראה לקו"ש ח"ח ע' 50 ואילך.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.