ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפד

ב"ה, יום א' ז' שבט תש"ה

הנכבד והנעלה הרה"ג הוו"ח אי"א חו"ב כו'

מהר"מ שי' העכט

שלום וברכה!

שני מכתביו נתקבלו, ומוסג"פ קבלה, ות"ח.

בנוגע לשאר המשתתפים, הרי, כנראה, כיון שאמרו להם שזמן הפרעון הוא ט' אדר, מחכים הם ליום זה.

והנה אין כדאי כלל וכלל להניח, שיתיישן הדבר ומי יודע כו' (וקו השמאל שבאות הא - המרמז על מעשה - מופסק משני הקווין שהם מרמזים על מח' ודבור וכמ"ש בתו"א ד"ה חייב אינש לבסומי, ועיין ג"כ ב"ב קל סע"ב וברשב"ם ד"ה עד).

ולפענ"ד כשיבוא לכאן לחתונת אחיו שי' יגבה בפו"מ מכל אלו שהתנדבו לזה, אלא שיהי' זמן הכתוב בצעקין - ט' אדר, ואלו שלא יראה אותם בעת החתונה מה טוב שיעוררם תיכף ע"י מכתבים ואח"כ בטליפון (כמובן על חשבון קה"ת).

כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א כותב במכתב: הצ"צ אמר: מלה הבאה בדבור הוא ברבים, שבכתב - לפני העולם, שבדפוס - לדורי דורות.

ואשרי האיש אשר בהשתדלותו יקבעו ד"ת בדפוס - שזהו לדורי דורות.

- ובפרט בפנימיות התורה שעל זה מבואר באגה"ק סוף סכ"ו שבימוה"מ יהי' (עיקר) עסק התורה בזה, אבל כו', וצע"ק מהקדמת ביאוה"ז -

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

אולי אפ"ל בדיוק הלשון דורי דורות, דהיינו לכה"פ ד' דורות, דורי שנים דורות שנים (עדמשארז"ל סנה' צט, א עה"פ דור דורים) עפמש"כ בפי' התהלים להצ"צ (קמח ד') , דור לדור הם כל סדר ההשתל' כו' כי כל עולם נק דור. וא"כ ד' דורות - ד' עולמות אבי"ע וכמו שד' עולמות אבי"ע כוללים כמה עולמות, כמו"כ הביטוי "דורי דורות" כולל כו"כ דורות. ועייג"כ לקו"ת ד"ה בי' ענין מוצאיהם.

קפד

מהעתק המזכירות.

מהר"מ שי' העכט: אגרות נוספות אליו - לקמן שמה. שנו.

המשתתפים: בהוצאת הספר סה"מ קיץ ת"ש, כמתנה לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בי"ב תמוז תש"ב.

כמבואר בהקדמה לספר הנ"ל ובהמשך אלי'. ראה גם לעיל אגרת קפב.

חתונת אחיו: ה"ר יעקב יהודה שי' העכט, בי"ד שבט. ראה קובץ ליובאוויטש חוב' ו' ע' 16.

כותב במכתב: אג"ק שלו ח"ב אגרת תקנח. ראה גם לקמן אגרות רנ. רעט.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.