ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפה

ב"ה, יום ה' א לחדש ניסן תש"ה

האברך הנעלה ונכבד הוו"ח אי"א וכו' וכו'

התמים מהורמ"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

א) הסדר בימי חה"פ הבע"ל, כמובן יהי' תלוי במצב בריאות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, וא"א לאמר בזה דבר ברור מראש.

ב) הכנפות של ט"ק ג"כ תפורים מתחת במשי, כן הוא מנהג בית רבינו.

ג) הפ"נ אמסור כבקשתם.

ד) ההגדות מחירם (בשביל ישיבות) שלשים אגורות דכאן, מלבד זה מקבל הוא הנחה, כרגיל, ונשלחו אתמול.

ה) ע"ד השיחות כבר ספרתי לו שכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מוסרם לפרסמם בתוספות מרובה, ולכן מתעכב הדבר.

ולסיים בד"ת: סיפר כ"ק מו"ח אד"ש ביחס לשאלתו ב', אשר כ"ק אדנ"ע הי' תופר בין המשי וארג הטלית חתיכת משי מהנשאר מבגדי אדה"ז הצ"צ וכו'. ע"פ רוב הי' בקרן הימיני שמלפנים ואצל הנקבים.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

וד"ש כל הדו"ש

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קפה

קטע נדפס בלקו"ש חי"ג ע' 199. "יגדיל תורה - תשובות וביאורים" ע' 4 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהורמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל קע, ובהנסמן בהערות שם. מצב בריאות: ראה לעיל אגרת קעג, ובהנסמן בהערות שם.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.