ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפז

ב"ה, י"ג ניסן, תש"ה

כבוד ידידנו הנעלה והנכבד, הרה"ג אי"א

וכו' מהו"ר

אברהם שי' גאלדברג, פארט בראגג, נ.ק.

שלום וברכה!

תשואות חן לו עבור שלחו לנו רשימת חברי הסתדרות הרבנים בעבודת הצבא, ונעים לנו לראות התענינותו הטובה במצב הרוחני של אחב"י בצבא, שיש בזה זכוי רבים.

ומענינא דחג הפסח הבע"ל:

הנה הראשון לפסח דורות (שהוא הוראה לדורות, משא"כ פסח מצרים שהוא משונה בכמה ענינים - פסחים פ"ט מ"ח, ואינו אלא הוראת שעה) הי' בשנה שני' ליצי"מ, ואמרז"ל (גטין ס, ב) שהקדמה והכנה לו הי' ענין פרה אדומה. והנה פרה אדומה מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים, היינו שאומרים לכהן (וי"א לכהן גדול - פרה רפ"ד) לך וטמא עצמך (טומאה קלה), אף שעי"ז תוכרח לצאת לפי שעה מבית המקדש ומעבודתך שם, כדי שעי"ז תהי' היכולת לאיש ישראל, אף הנטמא בטומאת מת, ליטהר וליכנס לביהמ"ק. ולא עוד אלא שנקראת חוקת התורה מטעם זה (במד"ר רפי"ט) היינו ענין כללי בכל התורה (ראה לקו"ת ר"פ חוקת). והמוסר השכל לכאו"א מאתנו - מובן.

בברכת חג כשר ושמח לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קפז

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 452 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

כבוד.. גאלדברג: אגרת נוספת אליו - לקמן רנה.

לך וטמא עצמך: ראה גם לקמן אגרת רמ.

והמוסר השכל: במ"ש בתחלת האגרת שלפנינו.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.