ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצ

ב"ה, יום ב' כ' מנ"א, תש"ה

הוו"ח אי"א ורב פעלים חו"ב וכו'

התמים הרה"ג הר"א שי' העכט

שלום וברכה!

במענה על שאלתו: הס' מערכת האלקות הוא לר' פרץ הכהן בר' יצחק אחד מגדולי המקובלים בזמן הרמב"ן, והצ"צ בדרוש ג' שיטות (נדפס בסו"ס דרך מצותיך ח"ב) מזכירו כמה פעמים ומשתדל לתרץ כמה מדרושי רבינו הזקן אליבי'.

גדולתו מובנת גם מזה שכמה דורות אח"ז התעסק המקובל ר' יודא חיים - שאותו שיבח האריז"ל, כמ"ש בתו"א ד"ה ויאמר כו' הן האדם - בעשית פירוש על ספר מערכת האלקות.

מ"ש בשמו "כי הא"ס אשר זכרנו איננו רמוז לא בתורה כו'"

פי' הדבר מובן, עפמ"ש בכמה דרושים בדא"ח, ומהם בשרש מצות התפלה בתחלתו, וז"ל:

מה שיחסו המקובלים שמות אלקיים למדות פרטיים כמו שם א-ל בחסד כו' אין הכוונה על גוף הספירה ממש כו' שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו וכשאנו קורים בתורה שם מן השמות הידועים שהוא ית' נק' בהן כוונתנו וכ"ה הפירוש באמת על עצם האלוה ית' כו' שמציאותו מעצמותו כו' באמת כן הוא דכונתנו בזה לבורא עולם כשמאיר ובא במדת חסדו כו', ונמצא אע"פ שהן עשרה שמות כו' האא"ס המתפשט בתוכן אחד הוא כו' ולו אנו מכונים בקריאתנו כו' אבל הוא ית' מצד עצמותו ממש אין שום שם שיורה עליו, כי אינו נתפס בשום אות או מדה ח"ו כמ"ש כל המקובלים עכ"ל.

ועייג"כ בזח"ב (מב, ב) וז"ל: קדם דברא קוב"ה כו' אסור למיעבד לי' צורה ודיוקנא בעלמא לא באות ה' ולא באות י' ואפילו בשמא קדישא ולא בשום אות ונקודה בעלמא אבל בתר דעבד האי דיוקנא דמרכבה דאדם עילאה נחית תמן ותקרי בההוא דיוקנא הוי' בגין דישתמודעון לי' כו' וכד אסתלק מנה לית לי' מדה ולא דמיון ולא צורה כו' עיי"ש באריכות.

ובהקדמת ת"ז (במאמר אלי') ואנת לית לך שם ידיעא כו' ועוד בכ"מ.

ומוכרח הוא מסברא גם בהשקפה ראשונה, כיון שכל שם הוא מגביל, נותן איזה ציור חיובי או שלילי עכ"פ, ועצומ"ה ית' אין כל ציור שייך בו. ועיין של"ה בתחלתו עד"ז.

ומה ששאל לרמז בנגלה, הנה מפורש הדבר בשמ"ר (פ"ג ה-ו, הובא בשרש מצות התפלה שם) א"ל הק' למשה שמי אתה מבקש לידע לפי מעשי אני נקרא כו' וכשאני מרחם על עולמי אני נקרא הוי' כו' עכ"ל.

ועייג"כ בהמשך רס"ו ד"ה כל השונה הלכות בענין שם הוי' שבעצמות שאין בו אותיות.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קצ

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 1 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הוו"ח.. העכט: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א קמז. לקמן רט. רמ. רפג. רפח.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.

* * *

אגרת נוספת מיום זה - ראה לקמן - רכא.