ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצב

ב"ה, כ"א מנ"א, ה'תש"ה

כבוד הנהלת כולל חב"ד בירות"ו ובראשם

הרה"ג הרה"ח

הנודע לתהלה משכיל על דבר טוב וו"ח

אי"א וכו' ש"ב

מוהר"ר שי"ל שליט"א

שלום וברכה!

מכתבם מכ"ז בתמוז קבלתי ות"ח על אשר סדרו כל עניני שנה הראשונה ויום היא"צ כדבעי.

ויקבלו מאה דולר מהרה"ג והרה"ח כו' מהרח"ה שי' האוולין לקופת הכולל ממני על ההוצאות הכרוכות בכל הנ"ל, בצרוף תודה מקול"ע.

ויש להעיר במרז"ל (שבת קנב, ב ושם זח"א רכו, רע"ב) דלאחר י"ב חדש דהיינו ביום ומיום יא"צ הראשון, הנשמה עולה ואינה יורדת,

ויש להוסיף טעם בצדיקים, דהנה צדיקים ביום פטירתם הם במדרי' נעלית ביותר

- יעוין במקומות המצוינים במעבר יבוק מ"א פי"ז, ועייג"כ במצו"ד מ"ב ב' יו"ד -

ונודע שביום הפטירה "כל עמל האדם שעמלה נפשו בחייו למעלה בבחי' העלם והסתר מתגלה ומאיר בבחי' גילוי מלמעלה למטה בעת פטירתו"

- לשון רבינו הזקן באגה"ק סימן כח, וי"ל שזהו כוונת רז"ל (אבות פ"ו) שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו כו' אלא תורה ומע"ט בשעה ממש -

וא"כ גם לתקופת השנה - דהיינו יום היא"צ - כן הוא וכידוע שכל ענינים התלוים במועדי השנה חוזרים וניעורים בכל שנה ושנה במועד זה,

ואדרבה, מצד הענין שת"ח אין [להם] מנוחה גם בעוה"ב והולכים מחיל אל חיל - ה"ז עלי' ביתר שאת מיום הפטירה (ולהעיר מאגה"ק סי' יד).

והנה מצד זה דעולה ואינה יורדת, איתא בשער המצות ס"פ ויחי דבשבת שלפני תשלום היב"ח עולה ושוב אינה יורדת ול"ד ביום היא"צ, משא"כ ע"פ טעם הנ"ל, ועדיין צ"ע.

בבקשה להתפלל בעד בריאות ושלום אמי מורתי תי' לאורך ימים ושנים טובות

ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קצב

מהעתק המזכירות.

מוהר"ר שי"ל: אליעזרוב. אגרות נוספת אליו - לעיל קעח, ובהנסמן בהערות שם.

גם לתקופת השנה: ראה גם לקמן אגרת שכד.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.