ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצד

ב"ה, יום י"ב אלול תש"ה

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ נו"נ וכו' מהור"מ שי'

הכהן

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי, ונמסרו, כל ההמחאות ששלח כפי הוראתו, ובודאי כבר הגיעו הקבלות מכאו"א.

אודה בעד איווי הצלחה בעבודתנו להפיץ מעינות חב"ד חוצה, ויה"ר שתקוים ברכתו, שבודאי יוצאת מקול"ע, וכת"ר, כהן, נוטל חלק - בעבודה - ובמילא גם בשכר הבא עי"ז. ובכיון הנני כותב "בעבודתנו" כי עבודה זו שלו היא בעיקרה, ובעבודה זו בטוח הוא אשר שלו היא ובחלקו נפלה,

כי הנה, בכלל, הרי בבחור האדם דרכו בחיים ועסקיו, אינו יודע בבירור אם כיון אל חלקו בבחירתו - וכמארז"ל (פסחים נד, ב) ז' דברים מכוסים מבנ"א ואלו הן כו' ואין אדם יודע במה משתכר - לא כן ענינים שאינם תלוים בבחירה וניתנו לו מלמעלה, שבודאי אליו הם שייכים ובהם צריך הוא לשמש את קונו, שזהו תכלית בריאת האדם עלי אדמות וכמרז"ל (משנה סוף קדושין) אני נבראתי לשמש את קוני. ובפרט ענינים אלו הם כל הדברים הניתנים לאדם מלידה. ולדוגמא אם הוא ישראל, לוי או כהן.

והחילוק בין סוגים אלו בכלל - אף שכאו"א מהם כלול מכולם - כתוב בתנ"ך שנוי ברז"ל ונפסק להלכה למעשה ביד להרמב"ם:

א) בחלוק בין לוי לשאר ישראל וז"ל (סוף הל' שמטה ויובל): (שבט) לוי... שהובדל לעבוד את ד' ולשרתו (הכונה על עבודת המקדש, וכמ"ש בהל' כהמ"ק רפ"ג), ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים - (ומפני שכל סוג מכהן לו"י כלול מכולם לכן מסיים שם: ולא שבט לוי בלבד אלא כל כו' ועייג"כ יומא כו, א).

- ובזה נכללו גם כהנים. ב) מוסיף הכהן על הלוי, אשר (הל' כהמ"ק רפ"ד) הובדלו מכלל הלוים לעבודת הקרבנות - כמש"נ (דברים לג, יוד), יורו משפטיך - דקאי על כל השבט וגם הכהנים בכלל - ישימו קטורה גו' - דקאי רק על הכהנים,

והנה קיום הציווי דיורו משפטיך ותורתך - יכול להיות בת"ת לרבים איזה לימוד שיהי', ישימו קטורה וכליל, אשר עתה הוא התפלה שכנגד תמידין תקנו, וריה"ו אמר, מנחה כנגד קטורת תקנוה (תוד"ה עד ברכות כו, ב, ועייג"כ לח"מ בהל' תפלה פ"ג ה"ב) - יכול להיות ע"י שמעורר את חברו לעבודת התפלה והדבקות בבורא באיזה אופן שיהי',

אבל ב' הענינים יחד, יורו תורתך וגם כליל, תורה ותפלה, ששניהם מוטלים על הכהן כנ"ל, זהו דוקא ע"י תורת חסידות חב"ד, שהיא הכוללת גם שתיהם: תורה ביר"ש ועבודת התפלה ע"י חב"ד.

וגדול המעשה יותר כו' - שעל כבו' הי' לארגן ועד במקומו אשר יקח ע"ע בל"נ, מס קבוע, סכום נכון מדי חדש בחדשו מוקדש לסיוע בעבודתנו, עבודתו שלו ושלנו, עבודת ההדפסה והפצת הספרים המו"ל ע"פ הוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

בברכת כוח"ט ולאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קצד

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 398 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כבוד.. הכהן: שאיעוויטש. אגרת נוספת אליו - לקמן דש.

מס קבוע: ראה גם לקמן אגרת שעה.

יו"ר ועד הפעול: מחנ"י.