ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצז

ב"ה, כ"ד אלול, תש"ה

כבוד רב הראשי הוו"ח אי"א נכבד ונעלה

הנודע בגודל

מפעליו איש רב פעלים ובעל מדות תרומיות

וכו' הר"י

שי' המכונה ד"ר הערץ

שלום וברכה!

כ"ק מו"ח אדמו"ר הרבי מליובאוויטש שליט"א פנה במכתב מעסדזש לחילים היהודים לר"ה הבע"ל.

ובשים לב לתועלת המר[ו]בה מקריאת מעסדזש גם ליהודים שבצבא האנגלי, וביחוד לאלה הנמצאים במדינות הכבושות תחת ידי החיל האנגלי, כדי שיתעוררו להשתדל בעזרה רוחנית לאחב"י המתגוללים שם.

מצאנו לנכון לשלח לכת"ר מספר מסוים של עקז. מהמעסדזש הזה, כדי שיוכל באם ימצא לנכון להפיצם ע"י אויר בין החילים הנ"ל.

גם שלחנו מספר מסוים של עקז. מהמכתב של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ליהודי יוראפ. באשר ע"י לשכה הדתית אשר על ידו יוכלו מכתבים אלו להגיע למקומות שונים בארצות המשוחררות, אשר באופן אחר א"א לבוא בקשור עמהם. ומגלגלין זכות זו ע"י כת"ר ועו"ר הזכאים.

מובן מאליו אשר אם יוצרכו עוד מספר עקז. משני מכתבים אלו [נ]מציאם תיכף כפי הוראתו ע"פ האדריסה אשר יורנו.

אסיים בברכת השנה לר"ה הבע"ל שחל להיות ביום השבת, ברכת שנה טובה ומתוקה, אשר היא כולה תהי' יום שכולו שבת ומנוחה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ברכת השנה ופ"ש לבבית לחתנו הרב שי' אשר רבות שמעתי ע"ד גודל מעשיו בחזוק התורה והיהדות יהי ד"א עמו ויעל.

קצז

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 450 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מכתב.. יוראפ: שבאג"ק שלו ח"ח אגרת ב'תשמח.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.