ספריית חב"ד ליובאוויטש

רא

ב"ה, יום ג' כ"ג לחדש מ"ח, ה'תש"ו

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנעלה והנכבד אי"א וו"ח עוסק

במלאכת ה'

חו"נ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מסוף שבוע העבר בצרוף ההמחאה על 4141$ דמי החתימות על השמועסן והטאקס בהתאם לרשימה ששלח, נשלחו תיכף לחותמים הנ"ל את החוברות מהחדשים תשרי ומר-חשון.

בדבר החומשים, אפשר להשיג את החומש בראשית עם פרש"י במחיר 41 - 45 סענט החומש. באם כיון לחומש מסוג הנ"ל ומסכים גם למחיר מוכנים אנו להשתדל בסדור הקנין והמשלוח.

ולסיים בד"ת, בסיום הסדרא דשבת העבר ופילגשו וגו' ואת מעכה - רגילים לפרש בלימוד התלמידים מעכה שם בתה של פילגשו, וראיתי אשר בפלוגתא שנוי פי' זה, דהנה כוונת הכתוב במה שמספר ופילגשו וגו' מצאתי ג' פירושים: א) יספר הכתוב כל הבשורה שבישרו את אברהם (רמב"ן),

ב) הגיד המגיד שגם פילגשו ילדה את מעכה שהיתה כמו כן ראוי' לבנו אם לא יבחר ברבקה (ספורנו), ג) השוותה משפחותי' למשפחות אברהם... ח' בני גבירות וד' בני פלגש (רש"י והוא בב"ר, ולשון רז"ל השוותה ל' יחיד והכוונה על מלכה לבד, אולי י"ל מפני שבני הפלגש שייכים אל האשה, וע"ד מ"ש בהגר בלהה זלפה, אף שאינו דומה לגמרי כי אלו היו שפחות, ועדיין צ"ע).

והנה לפ"ד הספורנו מעכה הוא שם אשה, אבל לרש"י ראש המפרשים וע"פ המדרש, עכצ"ל שגם הוא בן, דאם לא כן צ"ל עוד ילד בבית נחור כנגד דינה, כמובן, שוב מצאתי בסה"ד מפורש שמעכה הוא בן נחור.

וכנראה נשתרבב המנהג לפרש מעכה - בת ולנטות מהמוכרח ע"פ פרש"י מפני שאין הדבר מפורש ברש"י ובלימוד הנ"ך הורגלו שמעכה הוא שם אשה (שם אשת דוד ושם אשת רחבעם או אבי' בנו - רש"י דה"ב יג, ב).

אבל מצינו ג"כ מעכה שם איש (דה"א יא, מג. כג, טז, כי דוחק לפרש שנקראו ע"ש אמם) - כי יש לנו שמות רבים לזכר ולנקבה שוים (ראב"ע ס"פ וישלח, וראה שם בפי' הרמב"ן).

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רא

מהעתק המזכירות.

מהור"י: פלייער. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"א נח.

כנגד: אוצ"ל כיון שמעכה כנגד.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.