ספריית חב"ד ליובאוויטש

רג

ב"ה, יום ו' י"ח כסלו, תש"ו

כבוד ידידנו אי"א וו"ח רב פעלים חו"ב וכו'

התמים מהרי"ל שי' הלוי

שלום וברכה!

באשר כמ"ע הוא כעת היחידי בעירו אשר מכירים אנו בו למכיר באחריותו בעד החינוך הכשר בעירו בכלל ובעד קיומם של מוסדות החנוך העומדים תחת נשיאותו של מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א בפרט, פונים אנו אליו בענין כדלקמן.

בטח ידוע לפניו כי בשנה העברה הסכמנו לפתיחת בי"ס לנערות בית רבקה או בית שרה בדארטשעסטער תחת הנהלת המל"ח, ובהחלטתינו סמכנו על ידידינו שי' דהתם, שישתדלו בהשגת האמצעים הכספים להוצאת ביה"ס הנ"ל, שיהי' ביה"ס חי נושא את עצמו, הסכמנו במשך זמן קצר לתת לביה"ס - בתור הלואה - חלק מתקציבם בכדי לאפשר לשלם את שכירות המורים במועדו.

והנה עבר כבר די זמן לבסוס המצב הכספי של ביה"ס בע"נ ולדאבוננו מודיעים לנו רק, ע"ד הוצאות ולא ע"ד הכנסות ואיננו רואים גם את ההתענינות הדרושה בסדור הענין.

ההוצאות של ביה"ס אינן כ"כ גדולות ובהתחשב עוד עם ההכנסה משכר למוד מהתלמידות רואים אנו שכלל לא יכבד עליכם להשיג את הסכום הדרוש, בעזרת ליידיס אוקזילערי שייסדו עבור ביה"ס או הכנסה ממקורים אחרים.

עכ"פ עליכם לדעת כי המל"ח מצבו אינו יכול לשלח המחאות למורה מבלי לקבל הכסף הדרוש לזה מכם.

כמ"ע בטח יכיר, כי לבד שהאחריות בעד חנוך הבנות גדולה ביותר וכמש"נ חכמות נשים בנתה ביתה ועיין שמ"ר פ' [כ"ח] שקיום מ"ת הי' תלוי בנשים הנה קיומם של כל מוסדות החנוך הכשרים והצלחתם בחנוך תלמידיהם תלוי הרבה מאד בקיום ביה"ס לחנוך הנערות.

נבקש מאד את כמ"ע כי למרות טרדותיו יואיל נא לאחז תיכומ"י באמצעים הדרושים לבסוסו של מצב ביה"ס לנערות, ומכיון שאין אחרים שיעמדו בראש המפעל הזה, בטח מן השמים הטילו עליו עבודה קדושה זו ולכן גם ניתנים לו הכחות למלאת שליחותו...

נחכה למענה מכבו' בהקדם ונסיים באיווי כט"ס לחג הגאולה הבע"ל.

רג

מהעתק המזכירות.

מהרי"ל: הורוויץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א פז. לקמן שסו.

בעירו: דארטשעסטער, באסטאן.

בית רבקה.. בדארטשעסטער: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח אגרת ב'תרנ"ט.