ספריית חב"ד ליובאוויטש

רד

ב"ה י"ח כסלו, תש"ו

ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה מר דובער שי' פאדאווער

שלום וברכה!

מאשרים אנו בזה את קבלת נדבתו "למרכז עניני החנוך" ומצרפים לזה הקבלה.

אקוה אשר יתענין בעבדת המל"ח גם להלן וישתדל לסייע בזה לא רק בגופו ובממונו הוא, אלא גם ישתמש בהשפעתו על חוג קרוביו ומכיריו לזכות גם אותם ולמשך את לבם לעבדה זו.

אמר הכתוב כי האדם עץ השדה, ורואים אנו אשר שינוי איזה שהוא, אפילו קל, בגרעין, משנה את האילן הצומח מהגרעין מן הקצה אל הקצה, וכן הוא בחנוך הילד, ולכן אפילו בשביל הטבה קלה בחינוכו כדאי להשתדל ולהשתדל, וכ"ש אם החינוך דורש תיקון בענינים עיקרים העלולים להשפיע על הילד במשך כל ימי חייו.

וחזקה לתעמולה ופעולה הנעשית באמת שאינן חוזרות ריקם.

בברכה וכבוד.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רד

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 323 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הנכבד.. פאדאווער: אגרת נוספת אליו - לעיל קעה.