ספריית חב"ד ליובאוויטש

רז

ב"ה, יום ד' ט"ו טבת, ה'תש"ו

ברוקלין, נ.י.

כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח הנכבד והנעלה,

אי"א וו"ח

וכו' וכו' התמים מהרר"י שי' זובער

שלום וברכה!

אחר שהוקל כבר במדה ידועה האופן של משלוח חבילות לחו"ל, מוצאים אנו לנכון לעורר בזה את תשומת לבו על עניני הדפוס אשר חברת "קהת", שנתייסדה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, מו"ל זה כארבעה שנים ואשר בכל החוגים הודו על התועלת החנוכית אשר בהם.

אין שום ספק כי גם אם לא כלם יתאימו למדינת כת"ר, באשר חלק מהם כתוב בשפה אנגלית, אבל הכתובות בלשה"ק ובאידית בטח ימצאו חוג קוראים. ובודאי רבו בשוועדין היודעים גם את השפה האנגלית.

בסוף החוברת "מורה שיעור" ימצאו רשימת כל עניני הדפוס הנ"ל וגם רשימת ספרי דא"ח ושיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשר בטח ימצאו בסביבתו גם מי שיבין ספרים אלו.

מעונינים אנו לדעת אדות מצב החנוך במדינתו בין אצל היושבים שם מכבר ובין אצל ילדי הפליטים.

ולמענהו אנו מחכים.

אמרז"ל (פסחים קיט, א) ג' מטמניות הטמין יוסף - שנקרא כן ע"ש יוסף לי ד' בן אחר, שמשתדל להפוך גם האחר לבן (אור התורה ד"ה בן פורת בארוכה) - וכוונתו היא שיתגלה המטמון ויפעול פעולתו, והוא בשלשה אופנים: א) שמברך וברכה היא ב"כסף", באהבה, כידוע מברכת כהנים והובא להלכה בשו"ע - בהשפעות גשמיות עושר וכבוד, שזהו ענין (שם בגמרא) מה שנתגלה לקרח (אוה"ת ס"פ ויגש). ב) אותם שאינם ממקיימי התומ"צ, עושה אותם לבעלי תשובה, בירור גם מגקה"ט, גרים, שזהו ענין נתגלה לאנטונינוס, ג) במקיימי תומ"צ פועל עילוי באופן עבודת ד' שלהם, שזהו ענין המטמון שמתגלה לצדיקים - ומובן שב' אופנים הראשונים שייכים ביותר עתה, בעוה"ז שבעוה"ז, ואופן הג' הוא בעוה"ב שבעוה"ז, ובפרט ענין לאתבא צדיקייא בתיובתא, וזהו שמסיים שם בש"ס - שיתגלה לע"ל.

ופשיטא שעל כל אחד מהמקושרים ושייכים ליוסף הצדיק, להעשות צנור, ועכ"פ לסייע ולהכשיר את הסביבה שלו, שתהי' כלי מוכן לקבל הוראות והשפעות יוסף, עד הגאולה שלימה ב"ב, שתהי' ע"י הקב"ה בעצמו בבחי' שנק' יוסף, כמ"ש בש"ך הובא באוה"ת ד"ה ויתן את קולו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רז

מהעתק המזכירות.

כבוד.. זובער: אגרת נוספת אליו - לקמן ריז.

יוסף הצדיק: כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. ראה גם אגרת שלאח"ז.