ספריית חב"ד ליובאוויטש

רח

ב"ה, יום ה' לחדש שבט, תש"ו

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ התמים וכו' מהורמ"ז

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו:

א) לשאנגיי שולחים עניני דפוס והמאמרים זה מכבר מהישיבה, ואנחנו שלחנו הספרים מאותם המקצעות שלא שלחו מתו"ת,

ב) גם אני שמעתי, שהדפיסו שם כמה ספרים, ומהתימה שבמשך כל העת לא שלחו לדוגמא עכ"פ, אף ספר אחד, לבד קובץ שיחות כ"ק מו"ח אד"ש, שנתקבל עקז. אחד לכ"ק מו"ח אד"ש זה כשנתיים, כמדומה,

ג) ההנחה מי"ט כסלו לקחה כ"ק מו"ח אד"ש אליו, ויחזירה בהוספות ושנוים, בעתיד הקרוב - כך א"ל,

ד) בהנוגע להדפסתה, ציוה עלי שמהנכון להדפיס ביחד הר"ד מי"ח אלול - י"ט כסלו ("וחבל על אשר לא תפסו השומעים הענין של קישור ח"י אלול, וי"ט כסלו, שנתגלה להם עתה, כפי חשיבותו" - עכ"ל כ"ק מו"ח אד"ש), - אבל לע"ע לא נתן עדיין כל הרשימות אף שברובם הגדול כבר נגמרו,

ה) בנוגע להוצאות הדפסת שיחות אלו, לא הגיעני לע"ע מהרמ"מ שי' הכהן מלבד דבור אף שמבטיח בודאותי,

ו) אם יש לו הערות בקונ' תורת החסידות מפני מה אינו כותבם אלי?

ז) הצעתו שירשמו אנ"ש, התמימים וכו' זכרונותיהם מימי קדם, הרי זה כמה פעמים עורר כ"ק מו"ח אד"ש עד"ז, וכמה מהנ"ל נענו לבקשתו? ומי לנו גדול - שזה שלש שנים שהנני מדבר עם התמימים דמאנטרעאל ע"ד הר"ד דהמאורעות דשנת ת"ש, ומלבד גליונות אחדים ששלח לי כבו' (כמדומה זה יותר משנתיים) לא זכיתי לראות אף שורה אחת מרשימות אלו!!

ח) צ"צ, קונטרס מח, מים רבים עדיין לא נגמרו וכשיו"ל יושלח לו כבקשתו,

ט)העדר מכתבי' הוא בסיבת רוב הטרדות ובפרט בעניני ההדפסה, ולחנם בא בטענה עלי ולתת מושג מעבודה הנ"ל: בזמן האחרון צריך הייתי להגי' (מלבד קונטרס מז ובעקר ההוספה שבתוכה והשמועסן וטאלקס) חוברת ע"ד פורים, פסח בצרפתית (ע"ד אותה של תשרי), קובץ פורים באנגלית, ח"א של דה"י באנגלית, הגהה אחרונה של מים רבים

- באמצע ההגהה: ההוספות להצ"צ (יכללו קכ"ה שו"ת, ויותר ממאה ע' חידושים על הש"ס, כ"ז מלבד עריכת מפתחות וכו') קונטרס הצ"צ וההשכלה, קובץ שיחות כ"ק אדנ"ע (יכיל יותר משלש מאות ע', מימיוגרפ(

- בתחלת ההגהה: ספר מאמרי ילמדנו רבינו, קונטרס עץ חיים, קונטרס ע"ד אדמו"ר מהר"ש נ"ע (קובץ שיחות ורשימת מאמריו) שיחות אדמו"ר שליט"א ש"ת - עד ר"ה תש"א (שייך לדלפון) ספר מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א (ש"ת - תש"ב), ספר שו"ת בין רב ותלמידו בדת ישראל ומנהגיו אנגלית, קצור שו"ע בשביל הנוער באנגלית ועוד,

ואם ישים אל לבו, אשר נוסף עכהנ"ל ישנה עבודה בעניני מל"ח מחנ"י וקה"ת מלבד מקצוע ההדפסה - תקותי אשר כמה קושיות, אם ישנם אצלו, יסורו מעצמם,

והנה כהנ"ל הוא מהנעשה כאן במקום המרכז מה נעשה במקום העיגול?

והנה ידוע אשר כל הגליות שרשן בגלות מצרים, וא"כ דוגמתו נמצא בכולם ובפרט בגלות האחרון (שתכליתו הוא שיהי' וינצלו גו' שעשאוה כו' בכלליות חו"ל, מה שנעשה אז רק באמ"צ), והנה קושי הגלות נמתק ע"י הכנות ופעולות יוסף הצדיק, שבאמת הוא רק הוא המשביר לכל הארץ, ופעולתו הכללית היא וילקט יוסף את כל הכסף גו' והטמין אותו (פסחים קיט, א). ופשיטא שאין כוונתו שישאר טמון כאלו אינו, אלא שהכל הולך למטרה אחת, והיא שליחותו של יוסף, שנק' יוסף כי יוסף לי בן אחר, היינו שגם אחר יהפוך לבן (אוה"ת ד"ה בן פורת באריכות), והפעולה היא ע"י ג' מטמוניות (פסחים שם) ג' אופנים: א) שמברך - וברכה היא בכסף, באהבה, כידוע מברכת כהנים והובא להלכה בשו"ע - בהשפעות גשמיות עושר וכבוד, שזהו ענין (שם בגמרא) מה שנתגלה לקרח (אוה"ת ס"פ ויגש), ב) אותם שאינם ממקיימי התומ"צ, עושה אותם לבעלי תשובה, בירור גם מגקה"ט, גרים, שזהו ענין נתגלה לאנטונינוס, ג) במקיימי תומ"צ פועל עילוי באופן עבודת ד' שלהם, שזהו ענין המטמון שמתגלה לצדיקים, - ומובן שב' אופנים הראשונים שייכים ביותר עתה, בעוה"ז שבעוה"ז, ואופן הג' הוא בעוה"ב שבעוה"ז, ובפרט ענין לאתבא צדיקייא בתיובתא, וזהו שמסיים שם בש"ס - שיתגלה לע"ל.

ופשיטא שעל כל אחד מהמקושרים, ושייכים ליוסף הצדיק, להעשות צנור, ועכ"פ לסייע ולהכשיר את הסביבה שלו, שתהי' כלי מוכן לקבל הוראות והשפעות יוסף, עד הגאולה שלימה ב"ב, שתהי' ע"י הקב"ה בעצמו בבחי' שנק' יוסף, כמ"ש בש"ך הובא באוה"ת ד"ה ויתן את קולו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רח

מהעתק המזכירות.

מהורמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל קע, ובהנסמן בהערות שם. לשאנגיי: תלמידים התמימים שנלקעו לימי המלחמה בשנגהאי.

קובץ שיחות: לקוטי דיבורים, שני כרכים, תיאורו בס' מפתח בספרי כו' אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ע' 70.

ההנחה מי"ט כסלו: ראה גם לקמן אגרת רכג, רלו. קטעים נעתקו בקובץ ליובאוויטש חוב' 11 ע' 2.

הר"ד מי"ח אלול: תש"ה. נדפסה בלקוטי דיבורים ח"ג ע' 946.

הרמ"מ: מרגליות, דלעיל אגרת קעז, ובהנסמן בהערות שם.

כמה פעמים עורר: ראה אג"ק שלו ח"ה אגרת א'רי, ח"י אגרת ג'שסה, ובהנסמן בהערות שם ושם.

שלש שנים.. ת"ש: ראה לעיל ח"א אגרת פב, ובהנסמן בהערות שם.

דה"י באנגלית: our people.

מאמרי ילמדנו רבינו: סה"מ אידיש, שנדפסו בתחלה בסדרת ילמדנו רבינו שבהקריאה והקדושה.

שייך לדלפון: האחים, שהם נתנו הוצאות הדפסת ספר זה, לע"נ אחיהם. ראה גם לקמן אגרות ריג. רלו.

יוסף הצדיק: - כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. ראה גם אגרת שלפנ"ז.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.