ספריית חב"ד ליובאוויטש

רי

ב"ה, יום ז' לחדש שבט, תש"ו

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נכבד ונעלה מו"מ באמונה

מוהר"י שי' הכהן

שלום וברכה!

הצעק שלו להמרכז לעניני חינוך בעתו נתקבל, ומצורף בזה הקבלות, ואתו הסליחה על אשר, מפני רוב הטרדות, נתאחר הדבר עד עתה.

על יסוד מה שדבר אתי בהיותו פה, אשר חפץ הוא להשתתף בהוצאות הדפסת הספרים - ספרי חסידות דא"ח - היוצאים לאור על ידינו שתפתי אותו אם יסכים לזה, בהדפסת הקונטרס "תורת החסידות" בסכום של עשרים וחמש דולר ובהדפסת הקונטרס "עץ חיים" בסכום של שלשים וחמש דאלאר, - קונטרס תורת החסידות הנני שולח לו בחבילה בפ"ע, קונטרס עץ חיים עדיין לא נגמר בדפוס וכשיוגמר יושלח לו.

נמצאים עתה בדפוס עוד ספרי חסידות, אבל אנשים אחדים התנדבו לתת את הוצאות ההדפסה ולכן איני יכול לשתפו בזה.

אשתמש בהזדמנות זו לבקשו להחזיר לי את "הרייד" מחג הפסח אשר לוויתי לו זה מכבר.

בדיני חג הפסח שאודותו מדבר בסדרה דשבוע זה, מסיים (פ' בא יג, ה) והגדת לבנך, וזה מלמדנו לדעת, אשר כמו בזמן צאת ישראל ממצרים הזהירם הקב"ה על ההשתדלות להגיד להבן ולהבינו את ענין התורה והמצוה, ואמרו לפי דעתו של בן אביו מלמדו (פסחים פ"י מ"ד) היינו שצריך להתבונן במהלך נפש המחונך ולחפש הדרכים איך לקרבו, כן הוא בכל עת וזמן, שבכל יום יש ענין יצי"מ, עיקר גדול הוא ההשתדלות שגם השני, מי שיהי', יתקרב לתורה ומצות אם ע"י שידבר אתו בפה או ע"י דברים הנכתבים או הנדפסים שהשתתף בהוצאתם לאור...

ויהי רצון שיקבל רוב נחת ועונג מכל ב"ב ויגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רי

מהעתק המזכירות.

מוהר"י: כ"ץ. אגרות נוספות אליו - לעיל קעד, ובהנסמן בהערות שם.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.