ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריב

ב"ה, י"ב אד"ר תש"ו

להרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א הולכי גולה

אחר גולה

(לקתה בכפליים) יזכו לגאולה אחר גאולה

(נחמה

בכפליים) התמימים וכל הנלוים אליהם שי'

בעונג קבלתי מכתבם מתחלת חודש שבט ות"ל אשר החיינו וקיימנו כולנו בעת הנוראה אשר עברה על כב"י.

(להעיר ממ"ש בקונטרס שפת אמת סל"ה - שבסו"ס אמת ליעקב - שקודם ביאת משיח צ"ל הנסירה הכוללת ו"א שנין, וזהו ענין חבלי משיח וכו').

ומאן דיהיב חיי בטח יתן לנו די כח ועוז ומזוני בגשמיות וברוחניות, למען נוכל כלנו למלא התפקיד המוטל על כאו"א בפרט לפי מצבו ויכלתו, ובכלל, כי כל ישראל ערבים - ומעורבים - זב"ז.

נודעתי מפעולותיהם במקומם עתה במשך כל השנים שעברו, כי רבים המה, ובפרט בהתחשב עם תנאי המקום והזמן, וכ"ש וק"ו למה שביכלתם להביא לידי פועל עתה, כאשר הוטב המצב, וחזקה שליח - מלמעלה - עושה שליחותו.

... ואסיים מענין הפתיחה בענין הנסירה שתכליתה (וכמו שהוא ע"פ פשוט ג"כ) שיהי' החזרת פב"פ - שזהו בערב שבת - ואח"כ יהי' זווג פב"פ - ביום השבת. כן יה"ר שגילוי אור הדא"ח פנימיות התורה יסייע להמשיך מבחי' פנימיות ועצמות אוא"ס ב"ה שיאיר בפנימיות נפשנו ישר יחזו פנימו, וכפי המבואר בלקו"ת סד"ה כי תשמע בקול ועייג"כ בשיחת י"ט כסלו תרצ"ב.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

ריב

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 585.