ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריג

ב"ה, ערש"ק פ' תצוה, תש"ו

האברך המצויין הוו"ח אי"א וכו' הרה"ח

התמים מוהררמ"ז שי'

שלום וברכה!

א) ת"ח על שלחו לי הקו"ק אשר קבל משומרי החומה וכו' בירות"ו. וכדאי הי' להזהירם בכל תוקף, אם יש לו יכולת בזה, שבל יהינו להשתמש בשם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א (כמו לחזור ולהדפיס מכתביו מאז) מבלי שיקבלו ממנו תחלה רשות ע"ז. כמובן צריך להיות האזהרה לא בשמי וכו' אלא בשם קבוצת חסידי חב"ד. אם יעשה מה בזה מטובו להודיע עד"ז.

ב) ת"ח על שלחו המכ' משנגהי ע"ד ההדפסה שם, וגם לר"א פאריז נתקבל מכתב כזה, וכתבתי להם הצעות כ"ק מו"ח אד"ש בזה, תכנית גדולה במקצוע ההדפסה. ואם יסכימו להצעתנו יש לקוות לגילוי אור רב כי טוב. - המכ' מוסג"פ.

ג) ספריו לקח זה מכבר הת' וויצקי ובודאי נודע לו עד"ז.

ד) אקוה אשר בשבוע הבע"ל יו"ל מים רבים, הצ"צ וההשכלה, ואולי גם ספר השיחות של כ"ק אדנ"ע (מימיוגראף). וראיתי אשר החוב שלו כבר גדל עוה"פ, ומהו הסדר לשלוח עוד ספרים ולהוסיף חוב על חוב, בשעה שחוסר האמצעים מעכב בהדפסה בחינוך וכו'. והאם במשך כל החמש שנים לא הי' באפשר למצוא במדינתם כולה מנדב אחד או שנים שיתנו ב' ג' אלפים והי' זה מספיק למה ששולחים להם במשך ב' - ג' שנים. וחבל על הזמן שמבלים בהזכרה ע"ד החוב וגביתו.

ה) אקוה שאוכל בשבוע הבע"ל לשלוח לביה"ד שיחות קיץ ש"ת (מתחיל מט' אד"ש) השייך למר דלפון. מפני ההוספות אשער שהוצאות הדפוס יהיו לערך 400 דולר (8-0 ע' בכריכה כמו קונ' תורת החסידות). לע"ע שלח 175. האם ישלים השאר ומתי. ומטובו להודיע בהקדם, למען לא יהי' עיכוב לההדפסה.

ו) מה הם ההערות שיש לו בקונ' תורת החסידות?

וע"פ הפתגם: מי דארף לעבן מיט דער צייט (קונ' ביקור שיקאגא):

כבר עמדו מפרשי התורה בטעם הדבר שענין המזבח הפנימי נתפרש בפ"ע בפרשת שבוע זה - תצוה - ולא ביחד עם שאר כלי המזבח (ראה רמב"ן וספורנו).

וי"ל הטעם ע"פ דא"ח, דהנה מזבה"פ ענינו פנימית הלב (לקו"ת ושאבתם הא' ס"א) שהוא למעלה גם מהמוחין (לקו"ת והי' ביום ההוא יתקע ס"ג ועוד) אף שנמצא הוא בגוף - היכל דמשכן וביהמ"ק - ולא בראש - קה"ק דמשכן וביהמ"ק - והעבודה בזה יחידה שבנפש, אינו מענין שאר עניני המקדש, - ובפרט ע"פ מש"כ בד"ה מזבח אדמה - רשימות ע"פ שמות כנראה להצ"צ - ובד"ה זה יתנו רנ"ח דמזבח אדמה ואבנים היינו חצוניות הלב, והארת פנימיות הלב, ומזה"פ היינו עצמיות פנימיות הלב ולא רק הארת הנקודה - וכמשנ"ת ענינם בלקו"ת ד"ה כי תצא השני ס"ב ג.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ריג

מהעתק המזכירות.

מוהרמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל קע, ובהנסמן בהערות שם. תכנית גדולה במקצוע ההדפסה: ראה גם לקמן אגרות ריד. רכז. רלט. רמה. השייך למר דלפון: כדלעיל אגרת רח, ובהנסמן בהערות שם.

ההערות.. החסידות: כדלעיל אגרת רח סעיף ו.

רשימות.. כנראה להצ"צ: נדפס באוה"ת יתרו ע' א'נ.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.