ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריג *

??

ב"ה, יום ב' יז לחדש אדר א, תש"ו

להרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"ש שי'

גליצנשטיין

שלום וברכה!

אתחיל בבקשת סליחה על מה שלא אשרתי ע"ע קבלת תשורתו - ספרו "הרב" (תולדות אדה"ז),

כי מרוב הטרדות בהדפסת הצ"צ, נוסף על שאר עניני הדפוס ועבודה היום יומית במרכז לעניני חנוך ומחנה ישראל, לא עניתי במשך זמן זה כ"א על המכת' הנחוצים ביותר, ובפרט בנוגע לספרו, אשר חפצתי לעבור עליו כולו ולהעיר במה, שלפענ"ד, צריך שינוי, ולכן דחיתי הדבר לעת פנוי' וסלוק טרדות הנ"ל, ותקותי שידינני לכף זכות הן בנוגע לאיחור המכתב הן בנוגע להערות שלי.

ואתחיל בנתינת תודה על ספרו אשר כבדני בו.

שמחתי בראותי אותו, באשר זה זמן רב שנרגש חוסר בחוברת אשר תספר בסגנון נוח לקריאה ע"ד תולדות אדה"ז ואשר יחד עם זה, תתן מושג אי-שטחי מאישיותו, ותעורר בהקורא את הרצון לדעת יותר פרטים ע"ד תורתו שיטתו ומפעליו, ואחרי בקשה סליחתו, הנה בה בשעה אשר ספרו מתאים לדרישה הראשונה לא מצאתי בו כלל מה שיהי' מכוון למטרה השני', ולבאר כוונתי: אם הי' פרק מיוחד ע"ד ספרי אדה"ז עם תיאור, בשתים-שלש שורות, תוכן כל ספר, הנה כשהקורא יקרא רשימת הספרים ומוצא בהם: נוסח (בדיוק כל תיבה ותיבה) של סידור התפלה, לוח ברה"נ (בהל' ברכות המסורות לכל וכתובות בסגנון המתאים לזה), שו"ע (בפרט הל' נדה וקו"א), תניא (שבחלקו הראשון והג' יכול לשמש, בעיני בעלי המוסר, למופת לספרי מוסר. ח"ב דוגמא לחקירה. ח"ד - לאהבת ישראל), תו"א ולקו"ת (שיטתו בחב"ד), קו"א שבתניא ולשון כ"ק אדנ"ע בעצמו שבתו"א (קבלה) - הנה רשימה כזו עם ביאור קצר ע"ד הנ"ל, למרות "יבשותה", מכרזת היא ואומרת: הנה איש פלאות.

כן חסרה בספרו רשימת המקורים שעליהם נשען, שמלבד שאר נמוקים, הנה ג"ז הי' מתאים למטרה שני' הנ"ל.

אבל מה שמצער אותי ביותר הם הטעיות אשר בו.

איני יודע אם נפ"מ לפו"מ (להוצאה שני', או תקון באופן אחר) ובכל אופן הנני מעתיק בזה הערותי רובם ולא כולם בפרטים הדורשים תקון לפענ"ד, בתקוה אשר לא יקפיד ע"ז. ואכתוב ע"ס העמודים:

ע' 5. שניאור כו' השמש והירח. לשון זה אינו כלל בסגנון חסידי, ואם קבלה היא ממקור נאמן נקבל, אבל בכ"מ הוא באו"א, יעויין מכ' הצ"צ הנדפס בהקדמת ס' דרך מצותיך ומ"ש בבית רבי בשם הרמ"נ מטשרנוביל.

בכלל ע"ד הולדת אדה"ז ראה קונטרס שיקאגא שיחה ד.

8. חידה מתימטיקאית - צ"ע איזה חידה שייך לכאן ואינו, אלא ענין של חשבון.

15. להבעש"ט הי' חדר כו' בספר הכוזרי וכו'. תמוה ביותר, ואינו מתאים כלל לרוח הנהגת הבעש"ט ושיטתו בקיבוץ תלמידיו, וא"י שום מקור לזה (אצל אדה"ז הי' סדר כזה, ראה שיחת י"ט כסלו צ"ג אות כ"ב).

19. שהציעו לאדה"ז למלא מקום הה"מ, מופרך, בשים לב ליחס אדה"ז וכל התלמידים להר"א המלאך והרמ"מ מויטעפסק, כידוע מהמכ' והפ"נ. והקורות אז ראה התמים ח"ב ע' מה.

20. שהבעש"ט שלח במקומו את גיסו לאה"ק, - צל"ע בגנזי נסתרות שכמדומה מוכח ממכ' הבעש"ט וגיסו, שהאחרון כבר הי' בא"י כשרצה הבעש"ט לנסוע לשם.

34. החתונה בזלובין בשנת תקמ"ז ואז הויכוח הראשון! (- היתה חתונת בת אדהאמ"צ, ואדהאמ"צ בשנת תקמ"ז - בן י"ג שנה!) ראה במכ' אבות החסידות (התמים ח"ד) וקונטרס שיקאגא שיחה ג' ע"ד הויכוח הגדול ב מינסק בשנת תקמ"ג.

36. מפני המגלים פנים וכו' אולי כדאי להוסיף שע"פ דין מהפכין נדוי וכו' (וכן בע' 23).

40. שאדמוה"ז, נסע להתראות עם הגר"א בשנת תקנ"ב-ג וכו'. ראה מכ' אדה"ז הנדפס בבית רבי פי"ב, דמוכח שנסע לוילנא ביחד עם הרמ"מ ולא אח"כ - וא"כ הי' זה קודם שנת תקל"ח - והגר"א לא רצה להתראות עמהם וכו'.

47. בהנהלת הרמ"מ מויטעבסק - נסתלק כעשר שנים לפני זה.

50. סמוך לשקה"ח - ראה שיחת כ' כסלו צ"ג, אות ו-ט שהי' כמה שעות לפני שקה"ח, ושם מובא ג"כ ביאור הדבר.

69. כשהרב חזר לביתו כו' - בהתמים ח"א ע' לז שזה הי' עוד בהיותו בפ"ב.

71. היכן כתוב שצ"ל ושמרו - כתוב הוא - בכ"מ ומהם בסי' האריז"ל וכו', וראה מ"ש בפסקי הסי' לסי' רס"ו.

73. במוצש"ק - נסעו בערש"ק וכמ"ש אדהאמ"צ במכתבו שנדפס בבית רבי סוף ח"א.

78. עזבו את רוסיא כו' הגיע הזמן כו' בתחלת חדש טבת כו' - צריך תקון ע"פ מכ' אדהאמ"צ הנ"ל.

אכפול, שהנני כותב כ"ז בתקוה שלא יקפיד ונשען על מאמר החכם - הביאו הצ"צ במכ' הנדפס עתה בקונטרס הצ"צ וההשכלה, ונדפס רובו גם בבית רבי: אהוב את החכמים והאמת אהוב מכולם.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

29יו"ר ועד הפועל

ע"פ הזכרונות (פ"י) הנה ר' משה זקנו של ר' ברוך נדד מפויזן והתיישב במינסק. ר' שניאור זלמן (אביו של ר"ב) התיישב בוויטעפסק ושם נולד הר"ב - לערך בשנת תפ"ג.

??

ריג*

מהעתק המזכירות.

19. שהציעו: ראה גם לקמן אגרת שיא (הערה לע' 24).

71. היכן כתוב: ראה גם שם (הערה לע' 26).