ספריית חב"ד ליובאוויטש

רטו

ב"ה, שושן פורים, תש"ו

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ מו"מ באמונה, מוהר"י

שי' הכהן

שיקגו

שלום וברכה!

בחבילה מיוחדת נשלח לו ספר השיחות של כ"ק אדמו"ר נ"ע, אשר הודות להשתתפותו בהוצאות עלתה בידנו להוציאו לאור.

ואשתמש בהזדמנות זו להביע ת"ח עוד הפעם על זה. ות"ל, אשר זכה להיות ממזכי הרבים בהדפסת ספר של אור תורה כי טוב, אור תורת החסידות.

אמרו רז"ל במצוות ימי הפורים ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחד ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם (מגילה ז, א).

וי"ל הביאור ע"ד החסידות בזה: ידוע אשר בפורים הי' נס בהצלת הגוף והנפש גם יחד (משא"כ בחנוכה שלא היתה אלא הצלה מגלות רוחני - תורה אור רד"ה ענין חנוכה.

וראה ג"כ לבוש הובא בט"ז או"ח סימן תע"ר סק"ג). וזכו לזה ישראל ע"י מסנ"פ על קדוש השם שנתדבקו בו ית' בבחי' רצון פשוט שלמעלה מהשכל והשגה, שהרי אם רצו להמיר דתם לא הי' המן עושה להם כלום שלא גזר אלא על היהודים, וכמ"ש כ"ז בארוכה בדא"ח בדרושי פורים.

והנה תכלית המסנ"פ הוא שישפיע על חייו היום-יומיים, היינו שרק נפשו האלקית תהי' המושלת על גופו ונפשו הבהמית. והממוצע ביניהם היא נפש השכלית, וכמ"ש בד"ה רבא חזיא (דשנת תר"צ לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א כשהי' בארצה"ב פעם הא') ובכ"מ.

והנה אין עני אלא בדעת ואין עשיר אלא בדעת. ולכן נפש השכלית (ואצ"ל נפה"א) אין לקרותם אביון באמת לאמיתו משא"כ הגוף ונה"ב.

וזהו שנצטוו ישראל אחרי מסנ"פ אז במצוות המרמזות שהמסנ"פ צריכה נפה"א להמשיך בנה"ב והגוף - מתנות לאביונים ושני אביונים דוקא. ומשלוח מנות איש לרעהו - נפש השכלית שנק' רע לנפה"א, שלכן היא יכולה להיות ממוצע וכמבואר בד"ה הנ"ל (שתי מנות דוקא כי אין השכל שכל אמיתי אלא א"כ בא למסקנא ע"י שדן מתחילה ע"ד סברא וגם היפוכה, חסד ודין, קושיא ותירוץ. שזהו ענין השכל וכמבואר בכ"מ).

והנה סוג בתורה שיהי' כולל בתוכו ענין בשביל נפש השכלית נפה"ב וגם הגוף - הם הם שיחות כ"ק האדמו"רים הכוללים: א) שכליים עמוקים. ב) הוראות במדות טובות והרגש הלב. ג) ספורים והנהגות במעשה לפועל.

ואשרי האיש אשר זכה לקיים משלוח מנות ומתנות כהנ"ל לרבים.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

נ"ב. מכתבו קבלתי במועדו. הקונטרס תורת החסידות נשלח לו זה מכבר ובודאי הגיעו בזמנו. ספר השיחות הו"ל בעש"ק פ' זכור ולכן לא נשלח רק עתה. הקונטרס עץ חיים נמצא בדפוס ותקותי שיופיע ליום ב' ניסן הבע"ל. ומטובו לאשר קבלת כהנ"ל.

רטו

מהעתק המזכירות.

מוהר"י: כ"ץ. אגרות נוספות אליו - לעיל קעד, ובהנסמן בהערות שם.

טופס דומה (מלבד הנ.ב.) גם לרש"ד גאנעלעס, דלעיל קצג.

תרגום תוכן האגרת לאידיש - באגרת שלאח"ז.

ספר השיחות: תורת שלום. ראה לעיל אגרות קצג, ריא.

יושב ראש ועד הפועל: קה"ת.