ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריז

[אדר תש"ו]

הרה"ג הרה"ח הנכבד והנעלה אי"א וו"ח וכו'

וכו'

התמים מהרר"י שי' זובער

שלום וברכה!

מענה על מכתבו מב' שבט כבר נשלח לו וכן חבילת ספרים ובטח יאשר קבלתם במועדם.

ועל של עתה באתי בבקשה פרטית: אמי מורתי תי' נמצאת עתה ברוסיא. ואדיר חפצנו שתבוא לכאן (או לא"י ששם דר אחי יחי'). והעיקר שבהקדם היותר אפשרי תוכל לנסוע מרוסיא. קבלת רשיון הכניסה לכאן או לא"י דורש זמן הרבה ביותר. ואולי יש איזה אפשריות לקבל בעדה רשיון הכניסה למדינתם, עד שיגמרו כל ההשתדלויות כאן ובא"י. ובטח ידוע לו אשר מפני הרוח השורר שם, הנה כל ענין זה צ"ל נעשה באתערותא שלהם ולא מצד אמי תי' כלל, וד"ל.

מובן מעצמו אשר כל ההוצאות הכרוכות בזה על חשבוני הם.

- לקצר בהזמן הנני כותב כאן גם שמה, שנותי' וכו'.

כן אבקשו לשלוח לה - על חשבוני - חבילת מצות ומאכלי פסח. וגודל ת"ח עכ"ז מראש.

שמעתי אשר מר חסדן מתפלא על אשר לא עניתי על מכתבו אלי. אבל משך כל זמן היותי פה לא הגיעני ממנו שום מכתב.

למענהו אחכה ואסיים בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

ריז

מגוכתי"ק (שנכתב עבור המזכיר שיעתיקו במכונת כתיבה ולא הגיעה לידינו). מהתוכן נראה שנכתבה בחודש אדר תש"ו.

הרה"ג.. זובער: אגרת נוספת אליו - לעיל רז.

אמי.. לכאן: ראה גם לקמן אגרת רכו, ובהנסמן בהערות שם.

למדינתם: שבדיה.

חבילת מצות: ראה גם אגרת שלאח"ז.