ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכג

ב"ה, ג' ניסן תש"ו

כבוד האברך הנו"נ וו"ח אי"א חו"ב וכו'

מהורמ"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ז' וכ"ב אד"ש:

גליונות מהס' מדות רשב"י אין אצלי.

הסכום ששלח קאראקאווסקי הוא ע"ח מה שהתחייב להדפסת דברי ימי אדמו"ר מהר"ש נ"ע, או זהו נדבה בפ"ע? ונוגע ג"כ לנוסח הקבלה.

שיחות ח"י אלול-י"ט כסלו ש.ז. הם עדיין אצל כ"ק מו"ח אד"ש.

הצ"צ (שו"ת וחי') ומים רבים עדיין לא נגמרו מבית הכורך.

בנוגע להחוב שלו, שעלה כבר יותר מחמש מאות (לבד מהישיבה והבית רבקה) איני יודע אם הצדק אתו שכבר עושה כל מה שביכלתו לעשות בזה, אבל בודאי יאמין שלהמדפיס אין נוגע כלל כל שקו"ט זו. ובעד הספרים שהדפיס כבר צריך לשלם לו במלואו. אלא שיש ברירה בידינו מכאן ולהבא שלא להדפיס יותר.

ואת זה הנני משתדל זה עידן ועידנים להסביר כפול ומשולש לאנשים כמותו, שמה שהם נמנעים מלשלם חוב המגיע מהם אין זה רק חסרון קיום המצוה דפרעון חוב, אלא שזה גרם וגורם לחסרון ואי-מילוי תכנית העבודה שהתווה כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בכלל, ולמקצוע ההדפסה בפרט.

בה בשעה שעליהם הי' להשתדל להגדיל אפשריות ההדפסה עד כמה שניתן רשיון מאת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א (וזה גופא הי' מגדיל ג"כ הרשיון, וכידוע שתשוקת המקבל מגדלת ההשפעה), לא רק ע"י תשלום החובות כ"א ע"י סכומים נוספים ע"ז - ותחת כ"ז הנה כאו"א בא וטענתו בידו, ומקוה אשר בטח אודה בצדקתו. וכמה מאמרי דא"ח יודפסו עי"ז?

תקותי אשר כהנ"ל יעשה פרי. ואם אמת הדבר אשר כבר עשה כל מה שבכח כחותיו הגלוים, יעורר כחות הנעלמים והעצמיים (ראה מאמר ב' ניסן דהאי שתא) ויוסיף אומץ בכהנ"ל.

וי"ל עפמש"נ באגה"ק (סי' יד) שבכל שנה נמשך אור חדש עליון מבחי' עליונה יותר כו' שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם. והאדם, שהוא מל' אדמה לעליון ג"כ צ"ל באופן זה, היינו, שצריך לעשות כלים מקבלים לאור זה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה, ובברכת חג הפסח כשר ושמח.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רכג

מהעתק המזכירות.

מהורמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל קע, ובהנסמן בהערות שם. שיחות.. כסלו: ראה לעיל אגרת רח, ובהנסמן בהערות שם.