ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכד

ב"ה, ד' ניסן, תש"ו

כבוד הנעלה וו"ח אי"א עסקן נמרץ ורב

פעלים כו'

מהר"ש שי' פאלמער

שלום וברכה!

נגמרה היום הדפסת החוברת לבני הנעורים ע"ד חג הפסח בהוצאת המרכז לעניני חנוך ושולחים אנו לכ' עקז' אחד. ובחבילה מיוחדת נשלח לו מספר עקז' מסוים, אשר בטח ירצה לחלקם ע"י עו"ר לתלמידי הת"ת וכו'. ומטובו להודיע כמה עוד עקז' לשלוח לו.

ידידנו הנעלה ונכבד אי"א וכו' וכו' מוהרד"ב שי' חסקינד הודיענו ממהלך שיחתו הטלפונית עם כבו' ע"ד עול הוצאות ההדפסה של חוברת זו. ובהתאם לדבריו והוראתו ובשים לב לקוצר הזמן עד חה"פ, שאין פנאי לשקו"ט, יחסנו את ההדפסה של הוצאה ראשונה של החוברת לזכות כבו'. וע"פ מרז"ל שגם התורת כותבת ומפרסמת העושה מצוה (שו"ת הרשב"א הובא במג"א סקנ"ד סקכ"ב) רשמנו זה לזכרון בחוברת גופא.

בסדר ה"סדר" הנה אחד מהענינים הראשונים הוא אמירת הא לחמא כו' כל דכפין ייתי וייכול - ענין מעות חטים. אבל קודם לזה עושים "ורחץ כרפס" שהוא כדי לעניין התינוקות שיתמהו וישאלו לדיני ומנהגי ישראל. וגם תיכף אחר זה מסלקין הקערה, שהוא ג"כ כדי שיתמה התינוק וישאל.

ואם יאמר האומר די ומספיק אם אתן מהוני וכחי וזמני בשביל בן חכם המתעסק ומתענין בדת ישראל, או לכל היותר לתועלת בן תם, שאף שאינו חכם, אבל עכ"פ מרגיש שעם ישראל לבדד ישכון ושואל מה זאת, אבל אינו מכוון למרוד בזה - הרי מיד בה המענה: כנגד ארבעה בנים דברה תורה: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.

ולא עוד אלא שבבן חכם מתעסק הכתוב בספר דברים, בבן תם בשמות י"ג ותחלת הדבור (שמות יב) הוא להציל ולקרב ולתקן את השאינו יודע לשאול והרשע.

(ומענה להרשע הוא בפסוק השאינו יודע, כי באמת כל ישראל מאמינים בני מאמינים. והמרשיע הוא מפני שלפי שעה אינו יודע מזה, וגם אינו יודע אפילו לשאול על זה, כי נכנס בו רוח שטות).

וזהו אשר התווה כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בתכנית המרכז לעניני חנוך להתענין בקירוב גם אלו שאין יודעים לא לה"ק, גם לא אידית, גם לא מנהגים היותר מפורסמים של עם בנ"י. ולפום צערא אגרא ונחת רוח.

וגודל זכות המשתתפים בעבודה זו אין די באר. ולכבו' ולדכוותי' בטח אך למותר האריכות בזה. ולכן בטוחים אנו שכוונתנו בהנ"ל מתאמת לחפץ כבו' וזכין לאדם שלא בפניו.

בברכת כל טוב, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

המקורים למ"ש כאן בנוגע לסדר ראה בהגדת קה"ת שעם לקוטי מנהגים.

רכד

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 264 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

כבוד.. פאלמער: אגרות נוספות אליו - לעיל קעג, ובהנסמן בהערות שם.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.