ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכה

ב"ה, י"א ניסן, תש"ו

כבוד הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ כו'

מהורא"א שי' אקסלראד

שלום וברכה!

בשבוע העבר ביקר אותנו דודו גרשון שי' בר' מאיר סופר מהעיר וואלדאסטא, דזא., אשר היתה התעוררות במחנו לשלוח ס"ת לאירופא ודודו שי' מלא ידנו להיות שלוחי מצוה בזה. וכבר קנינו הס"ת ונשלח אותה בקרב הימים.

בבקרו אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נתעוררה אצלו בכלל התעוררות טובה להשתדל להשתתף בעבודת העזרה הרוחנית לטובת אחינו המוצלים באירופא אשר מתנהלת מאת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ע"י המרכז לעניני חנוך ומחנה ישראל.

ובראותי גודל יראת הכבוד והחיבה שלבו של דודו שי' רוחש לכת"ר שי' אמרתי לבקש את כת"ר שי' לכתוב אליו לעוררו ולחזקו בזה ביתר שאת.

דרך אגב סיפר לי אשר אביו (היינו זקנו של כת"ר) כתב ס"ת בעת הולדת אחד האדמו"רים. הידוע לו פרטים בזה?

בטח ראה הערותי בסו"ס תורת שלום וההגדה עם המ"מ וכו'. ואם יש לו איזה הערות בכהנ"ל, ודאי יודיעני. ברם אחרי שנדפסה נולד לי ספק במה שכתבתי שם ע"ד כונת אותיות השם באמירת הלל הגדול, שהוא שייך לרבים (שמעטים כמותה בסי' אדה"ז), שהרי בודאי לא העתיק אדה"ז בכת"י הסי' את הקאפיטל, אלא הורה שכאן בתפלת שבת צריך להדפיסו. וא"כ הרי אפשר (אף שדחוק קצת) שאותיות השם העמיד המדפיס מדעת עצמו (בהעתיקו הקאפיטל עם האותיות מסי' האריז"ל). וע"ד מה ששמעתי מספרים כגון דא בנוגע לנקוד השמות בשמו"ע.

בברכת חג הפסח כשר ושמח,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רכה

מהעתק המזכירות.

כבוד.. אקסלראד: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א כו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן רכט. רמג. שכח. שמב. שעב. שצו.

כתב ס"ת: על כך השיב: הנה ח"י אדר תש"א שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב לאבי מורי יחי'... בזה"ל, בשנת תר"מ - בשנה שנולדתי - כתב הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ספר תורה, והי' אז ארבע סופרי סת"ם ממקושרי הוד כ"ק אאזמו"ר, ובחר הוד כ"ק אאזמו"ר החסיד ז"ל לכתוב את הס"ת.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.